અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Sunday, 16 September 2018

prince patel

Effective Class Transactions (ashrkarak vargvyavhar) book in gujarati pdf


 Effective Class Transactions (ashrkarak vargvyavhar)  book in gujarati pdf

The present document is the report of the study conducted by the National Council of Educational Research and Training (NCERT)  to assess the impact of in-service teachers (INSET) on teachers, classroom transaction and student learning achievement, and its impact on classroom transactions. The Ministry of Human Resource Development (MHRD), which has been providing funds and strategic support to implement such training initiatives, sponsored this extensive study to be conducted across 15 sampled States through different geographical areas with the hope that the study will be found useful by policy makers, INSET designers and implementers and researchers alike.

 Effective Class Transactions (ashrkarak vargvyavhar)  book in gujarati pdf


Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easy download pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf formet, Also in gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regular, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO

BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS 

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES