અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Tuesday, 11 September 2018

prince patel

Kaydo (Laws) Gujarat Police 2018 | Constable Materials PDF Download by Astha AcademyThe Gujarat Police Department is the law enforcement agency for the state of Gujarat in India. The Gujarat Police has its headquarters in Gandhinagar, the state capital.

The Gujarat Police Department came into existence after Gujarat's separation from the Greater Mumbai state on 1 May 1960.

The Gujarat Police Department is headed by Director General of Police (DGP-V.J DESAI). It has four Commissioners' offices : Ahmedabad, Vadodara, Rajkot and Surat. There are seven ranges in the Gujarat Police: Ahmedabad, Surat, Gandhinagar, Vadodara, Rajkot, Junagadh, and border Range. For police administration the state is further divided into 33 police districts and Western Railway Police.

Gujarat Police has some branches for special tasks: Crime, anti-terrorist squad (ATS) and the Intelligence wing. The Gujarat Police was the first state police department to crack the serial bomb blast mystery during 2007-08 in many Indian cities including 2008 Ahmedabad bombings

     Kaydo (Laws) Gujarat Police 2018 | Constable Materials PDF Download by Astha Academy 


Download Link :: View | Download

Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easy download pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf formet, Also in gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regular, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO

BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES