અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Wednesday, 19 September 2018

prince patel

MUKHYA SEVIKA | FHW & MPHW BIG STUDY MATERIAL FOR EXAM 2018


MUKHYA SEVIKA | FHW & MPHW FREE BOOKS | MODEL PAPERS | BIG STUDY MATERIAL FOR 2018

Mukhya Sevika SYLLABUS
MUKHYA SEVIKA PAPER 2017  Click here to Download this paper
ANSWER KEY DOWNLOAD
Download Study material of Mukhya sevika kamgiri (Concerned Subject)  Click here


Mukhya Sevika MODEL PAPER

Mukhya Sevika MODEL PAPER NO 1 :- DOWNLOAD
Mukhya Sevika MODEL PAPER NO 2 :- DOWNLOAD
Mukhya Sevika MODEL PAPER NO 3 :- DOWNLOAD
Mukhya Sevika MODEL PAPER NO 4 :- DOWNLOAD
Mukhya Sevika MODEL PAPER NO 5 :- DOWNLOAD
Mukhya Sevika MODEL PAPER  NO 6 :- DOWNLOAD

Mukhy Sevika Mate Useful Material

Click Here to Download Part-1
Click Here to Download Part-2

Click Here to Download Part-3

MUKHYA SEVIKA VIDEOS FOR STUDY

What to read in the Mukhya Sevika Examination click here to video

MUKHYA SEVIKA QUESTION 35 marks click here see video

Mukhya sevika exam 2018 | most imp questions for mukhyasevikabharti | GPSSB click here

मुख्य सेविका 2018 के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण कौशल योजना click here 

Mukhya Sevika Study material Free Download | Old papers

FHW & MPHW BOOKS-1 ::- DOWNLOAD
MPHW & Mukhya Sevika ::- DOWNLOAD
Most Imp Qus ::- DOWNLOAD
MPHW KISHOR AROGY ::- DOWNLOAD
MPHW KISHORAVSTHA ::- DOWNLOAD
MPHW-M-2010-Guideline ::- DOWNLOAD
Mpw-First Aid ::- DOWNLOAD
Mpw-HEALTHYEATING ::-DOWNLOAD
Mpw-helth ::-DOWNLOAD
Mpw-kutumniyojan ::-DOWNLOAD
Mpw-MEDICALCHECKUP&ITSIMP ::-DOWNLOAD
Mpw-Menstruation&Girls–Hygiene ::-DOWNLOAD
Mpw-prasuti ::- DOWNLOAD
MODEL PEPAR-1 ::-DOWNLOAD
MODEL PEPAR-2 ::-DOWNLOAD


FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK

MPHW/FHW MOST IMP ALL HEALTH YOJANA STUDY MATERIAL DOWNLOAD ALL HEALTH YOJANA

FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -19 Downloadclick here
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -18 Downloadclick here
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -17 Downloadclick here
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -16 Downloadclick here
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -15 Download click here
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -14 DOWNLOAD
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -13 DOWNLOAD ALL HEALTH YOJANA

FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -12 DOWNLOAD CLICK HERE
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -11 DOWNLOAD CLICK HERE
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -10 DOWNLOAD CLICK HERE
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -9 DOWNLOAD CLICK HERE
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -8 DOWNLOAD CLICK HERE
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -7 Click here to Download
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -6 Download Click here
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -5 Click here to Download
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -4 Click here to Download
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -3 Click here
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -2 DOWNLOAD CLICK HERE
FHW - MPHW EXAM MOST IMP E-BOOK PART -1 DOWNLOAD E-BOOK CLICK HEREThank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easy download pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf formet, Also in gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regular, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO

BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS
prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES