અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Friday, 14 September 2018

prince patel

NAYAB CHITNIS JOB BIG EXAM MATERIALS FOR GPSSB Exam 2018 OJAS


Nayab Chitnis Kamgiri Related Study materials:
Study Material Part - 1 : Click Here

Study Material Part - 2 : Click Here
Study Material Part - 3 : Click Here

General Knowledge - 30 Marks

G.K Study Material Part - 6 : Click Here 
G.K Study Material Part - 5: Click Here
G.K Study Material Part - 4 : Click Here
G.K Study Material Part - 3 : Click Here
G.K Study Material Part - 2 : Click Here
G.K Study Material Part - 1 : Click Here
Bharat Ratna Awards : Click Here
Gujarat Polity 1 : Click Here
Gujarat New Map : Click Here
Revenue Talati 2010 Solved Question Paper : Click Here
GPSC IMP Question Bank : Click Here
Gujarat Quiz Bank 2 Click Here
General Knowledge 3950 Question-Answers Sets
Part-1 : Click Here | Part-2 Click Here
Rozgaar Samachar Quiz Click Here
General Knowledge part 3 : Click Here
Ramayan Caractors : Click Here
Social Science 3037 Question - Answer Set (General Knowledge) : Click Here
Constitution Of India Full in Gujarati (290 Pages) : Click Here
Imp. Question Answer part - 1 Click Here (10 MB)
Imp. Question Answer part - 2 Click Here
KBC Question Answers Click Here
TET S.S Study Material Part - 1 : Click Here
Gujarat Geography Part 1 Click Here | Part 2 Click Here
History Of Gujarat Click Here
Team Narendra Modi : Click Here
MAPS OF GUJARAT AND INDIA CLICK HERE
IMPORTANT DAYS CLICK HERE
GUJARAT NO ITIHAS CLICK HERE
GUJARAT NA JILLA : CLICK HERE
SHARIR VIGNAN : CLICK HERE
STUDY MATERIALS PART-1 CLICK HERE (5.5MB)
STUDY MATERIALS PART-2 CLICK HERE
STUDY MATERIALS PART-3 CLICK HERE (2117 Questions-Answers)
SPORTS CLICK HERE
GUJARAT QUIZ - 1
GUJARAT QUIZ - 2
GUJARAT QUIZ - 3
GUJARAT QUIZ - 4 ENGLISH
Good Bye 2013 (News Collection of the Year 2013) Click Here
Good Bye 2012 : Click Here
General Awareness : Click Here
Important Days : Click Here
Marugujarat Andolan : Click Here
Kheti Vishayak : Click Here
Dharmik : Click Here


 GUJARATI Grammar 

Gujarati Grammar Part - 5 (Full) : Click Here (16.6 MB)
Gujarati Grammar Part - 4 : Click Here
Gujarati Grammar Part - 3 : Click Here
Gujarati Grammar Part - 2 : Click Here
Gujarati Grammar Part - 1 : CLICK HERE
Gujarati Sahitya Part - 2 : Click Here
Gujarati Sahitya Part - 3 : Click Here
Gujarati Idioms & Phrases Click Here
Gujarati Idioms & Phrases Part 2 Click Here
JODANI NA NIYAMO CLICK HERE
Gujarati Quiz Part 1 Click Here
Chhand : Click Here
Alankar - Chhand Part 2 : Click Here

 English Language / Grammar  : 35 Marks 

English Grammar Part - 2 : Click Here
English Grammar Most IMP Part - 1 : Click Here
List of Irregular Verbs,Simple past and Past participle Part 1 | Part 2
ENGLISH GRAMMAR E-BOOK CLICK HERE
ENGLISH TENSE CLICK HERE
English Grammar Tense Part 2 Click Here

Panchayati Raj : Click Here
Gujarat Panchayat Act 1993 (e-Book) : Click Here


Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easy download pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf formet, Also in gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regular, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO

BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS 

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES