અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Wednesday, 12 September 2018

prince patel

SAMAJ KALYAN NIRIKSHAK Social Welfare 2017 Question Paper Download


Gujarat Panchayat Seva Pasandgi Mandal (GPSSB) has been taken Social Welfare Question paper download with OMR Sheets for the post of Social Welfare ( Grade Junior)  (Samaj Kalyan Nirikshak)  (28-01-2017), Check below for more details

DOWNLOAD PAPER 28-01-2017  CLICK HERE

OMR SHEET ANSWERKEY CLICK HERE


Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easy download pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf formet, Also in gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regular, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO

BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS 


prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES