અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Wednesday, 12 September 2018

prince patel

Samaj Kalyan Nirikshak Study Materials


Download Study Materials for Samaj Kalyan Nirikshak:
AlpSankhayk Nana Vikas Nigam: Click here

Bechar Swami Ati Pachat Jati: Click here
Gopalak Vikas Nigam: Click here
Pachat Varg Vikas Nigam: Click here

Roster Register: Click here
Samaj Suraksha Book: Click here
Samaj Suraksha Kalyankari: Click here
Samaj Suraksha Yojnakiy: Click here
Thakor & Koli Samaj Vikas: Click here
Samajik Sahay Yojna: Click here
All Scheme Link: Click here

Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easy download pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf formet, Also in gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regular, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO

BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS 


prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES