અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Monday, 10 September 2018

prince patel

STUDY MATERIAL FOR FHW/MPHW AND MUKHYA SEVIKA 2018 EXAM

STUDY MATERIAL FOR MUKHYA SEVIKA 2018 EXAM


 OJS DETAIL FOR APPLAY CLICK HERE


GPSSB Mukhya Sevika Syllabus 2018 PDF Download: Click Here

GPSSB Mukhya SevikaExam Pattern 2018

MORE MUKHYA SEVIKA STUDY MATERIAL NEW

Mukhya Sevika 5 Model Paper For Exam 2018  CLICK HERE
Mukhya Sevika (FHW & MPHW) Margdarshika Book Special
Study Material  CLICK HERE
Mukhya Sevika GPSSB Study Materials Book pdf 2018 CLICK HERE


ALL EXAM QUACTIONS LAST 16 YEAR BY SAHEZAD KAZI CLICK HERE
Mukhy Sevika Exam Study Material FHW & MPHW 2018 CLICK HERE
FHW MUKHYA SEVIKA VIVIDH FARAJHO EXAM MATERIALS CLICK HERE
MUKHYA SEVIKA | FHW & MPHW BIG STUDY MATERIAL


FOR EXAM 2018 CLICK HERE
MUKHYA SEVIKA MODEL PAPER IN PDF FOR EXAM CLICK HERE


Name Of the Subjects Maximum Marks Time Duration
General Knowledge 25 1 Hours
English Grammar 20
Gujarati Language & Grammar 20
Concerned Subjects 35
Total 100 • The exam comprises with 4 subjects
 • The paper contains 100 questions totally
 • each correct answer carries 1 mark
 • The whole paper is for 100 marks
 • The duration of exam is 60 minutes only.
 • There is a negative mark for every wrong answer
 • 3 marks will be deduct for a wrong answer
 • If candidate leave a question as blank -0.4 mark will be deducted
 • -0.6 for Many Option Answer / Erasure Answer


 • ** FHW & MPHW BOOKS-1 ::- Click Here

  ** MPHW & Mukhya Sevika ::- Click Here
  (1) MODEL PEPAR-1 ::- Click Here
  (2) MODEL PEPAR-2 ::- Click Here
  (3) Most Imp Qus ::- Click Here

  (4) MPHW KISHOR AROGY ::- Click Here
  (5) MPHW KISHORAVSTHA ::- Click Here
  (6) MPHW-M-2010-Guideline ::- Click here
  (7) Mpw-First Aid ::- Click Here
  (8) Mpw-HEALTHYEATING ::- Click Here
  (9) Mpw-helth ::- Click Here
  (10) Mpw-kutumniyojan ::- Click Here
  (11) Mpw-MEDICALCHECKUP & ITSIMP ::- Click Here
  (12) Mpw-Menstruation&Girls–Hygiene ::- Click Here
  (13) Mpw-prasuti ::- Click Here
  (14)Mukhya Sevika Question Paper (22-02-2014) ::- Click Here
  Answer key : Click Here

  (15) Mukhya Sevika Question Paper (08/01/2017) ::- Click Here
  (16) Gujarati Grammar Anamika Academy click here
  (17) Gujarati Grammar Book click here

  English Grammar Books Notes and PDF {Latest}

  Parts of Speech  Download
  Parts of Speech Kinds of Sentences  Download
  Subject Verb Agreement  Download
  Rules for Nouns  Download
  Rules for Pronouns  Download
  Rules for Adjectives  Download
  Rules for Articles  Download
  Rules for Infinitives  Download
  The Participle  Download
  The Gerund  Download
  Phrasal Verbs List  Download
  Rules for Prepositions  Download
  Rules for Conjunctions  Download

  Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

  We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easy download pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf formet, Also in gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regular, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

  SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

  WWW.SSGK.INFO

  BEST OF LUCK FOR EXAM

  YOU MAY LIKE THIS 

  prince patel

  About prince patel -

  Subscribe to this Blog via Email :

  2 comments

  Write comments
  Unknown
  AUTHOR
  3 October 2018 at 12:04 delete

  Mukhy Devika Ni book pdf moklo

  Reply
  avatar
  Unknown
  AUTHOR
  3 October 2018 at 12:05 delete

  Sorry my mistake mukhy sevika Ni book pdf moklo

  Reply
  avatar

  LATEST 25 UPDATES