અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Sunday, 2 September 2018

prince patel

World Heritage Sites Gujarati PDF Materials Download


Logo of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) World Heritage Committee
A World Heritage site is a landmark or area which is selected by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as having cultural,[1] historical, scientific or other form of significance, and is legally protected by international treaties. The sites are judged important to the collective interests of humanity.

To be selected, a World Heritage Site must be an already classified landmark, unique in some respect as a geographically and historically identifiable place having special cultural or physical significance (such as an ancient ruin or historical structure, building, city, complex, desert, forest, island, lake, monument, mountain, or wilderness area). It may signify a remarkable accomplishment of humanity, and serve as evidence of our intellectual history on the planet.


Download Link :: View | Download

Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

Gujarati Education and Gujarat Gk Daily Update Government Job & Non­Government Sector's job Updates , Educational News , Gujarat All Competitive Exam Study Materials Circular Credit Update About Primary Education Department.: HTAT, TET ,TAT Study Materials, GPSC Study Materials, Degree , GSSSB Study Materials, Police Study Materials, Free Stock, Call Trading & Bank Job IBPS Related Information,Kids Story, Lawyer Latest Mobile tips, internet idea and Other Competitive Exam Study Historical Materials and Gk MP3 Exam materials,Tips For Successful in Exam....

YOU MAY LIKE THISprince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES