અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Wednesday, 28 November 2018

prince patel

All About Patan District Full Detail Part-1

All About Patan District Full Detail Part-1

Patan District was formed on 2-10-97 from the parts of Mahesana and Banashantha Districts. Patan District was formed including Patan, Siddhapur, Chanasma, Harij and Sami Talukas of Mahesana district and Radhanpur and Santalpur Talukas of Banaskantha District. The headquarter of the District is Patan.

In this District 7 Talukas viz Patan, Siddhpur, Chanasma, Harij, Sami, Radhanpur and Sakul have been included in Patan District is situated between 20° 41' to 23° 55' north latitudes and east longitude of 71° 31' to 72° 20'. The area of Patan District is 5600 sq. k.m. In the north and north-west borders there is Banaskantha District and in the west there is the border of Kutch district. In the south and south-east there is Desert of Kutch and some part of Surendranagar District. Besides this, there is Mahesana District situated in the east part of Patan.


Prepared by DIET, PATAN
Year-2014
For Download
Click Here.


Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES