અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Monday, 26 November 2018

prince patel

Details Of Four Vedas in Hindi Full Pdf Ebooks


Details Of Four Vedas in Hindi Full Pdf Ebooks

The Vedas (Sanskrit: वेद Veda, "knowledge") are a large body of religious texts originating in the ancient Indian subcontinent. Composed in Vedic Sanskrit, the texts constitute the oldest layer of Sanskrit literature and the oldest scriptures of Hinduism. Hindus consider the Vedas to be apauruṣeya, which means "not of a man, superhuman" and "impersonal, authorless".

Vedas are also called śruti ("what is heard") literature, distinguishing them from other religious texts, which are called smṛti ("what is remembered"). The Veda, for orthodox Indian theologians, are considered revelations seen by ancient sages after intense meditation, and texts that have been more carefully preserved since ancient times. In the Hindu Epic the Mahabharata, the creation of Vedas is credited to Brahma. The Vedic hymns themselves assert that they were skillfully created by Rishis (sages), after inspired creativity, just as a carpenter builds a chariot.

Details Of Four Vedas
For Download Click Here.

ऋग्वेद ||
Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THISprince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES