અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Monday, 26 November 2018

prince patel

Gujarat Forest Guard Old Paper With Answer Key 2016 Exam


Gujarat Forest Guard Old Paper With Answer Key 2016 Exam

Gujarat Forest Guard Old Paper 2016 Exam
The Forest Department of Gujarat has published a notification recently. The Department is going to fill 1484 vacancies of Forest Guards with the young & dynamic candidates. Aspirants who are in search for the Gujarat Government Jobs and Forest Department Jobs can try to use this golden opportunity. Visit the Official Website forests.gujarat.gov.in (Or) ojas.gujarat.gov.in for Latest Employment News, Recruitment Notification PDF, Results and more updates about the department. The recruitment details such as eligibility, educational qualifications, age limits, pay scale, application fee and so on are given in the Gujarat Forest Guard Recruitment Official Notification.

Forest Guard Syllabus Exam Pattern :

There are several stages to the Gujarat forest guard exam:- Written Exam, Physical Fitness Test and Physical Standard Test, Document Verification, Medical Examination. And then, a final list of selected candidates has Issued an Appointment Letter.

The total duration of the written exam is 120 minutes, in which 100 questions have to be attempted.

Forest Guard Exam 2016 Question paper


Forest Guard Exam 2016 Final Answer Key


Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS
prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES