અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Wednesday, 21 November 2018

prince patel

Gujarat Ki Lok Sanskrutik Virasat By Gujarat Government

Gujarat Ki Lok Sanskrutik Virasat By Gujarat Government


"Culture"
The vast array of handcrafted products displaying intricate Gujarati art forms are not only popular in our country, but are a well-known entity all across the globe. These products include furniture, jewellery, embroidered garments, leatherwork, metalwork, baked clay articles and mirror work. Gujarat serves as the producer of some of the most creative and elegant furnishings that include bedcovers, quilts, cushion covers and table mats. Preserving the glorious legacy of its past, the garment industry of Gujarat provides a broad range of items to the buyers, namely salwar, kurtas, cholis, ghaghras, odhnis, skirts, and jackets. Intricate dainty patterns are woven on the patola sarees with high precision. The traditional art forms of the state play a significant role in preserving its rich heritage. Some other aspects of art include music, dance, and literature.


Gujarat Ki Lok Sanskrutik Virasat By Guj. Gov. Click Here.


Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES