અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Tuesday, 27 November 2018

prince patel

Gujarat Sthan Ane Sima General Knowledge Detail

Gujarat Sthan Ane Sima General Knowledge Detail


The first settlers in the State of Gujarat were Gujjars who happened to be an ethnic group of India, Pakistan and Afghanistan. Although their origins remain uncertain, the clan appeared in northern India and in Saurashtra about the time of the Huna invasion. The name of the tribe was ‘sanskritized’ to ‘Gurjara’ who followed the main religions of Hinduism, Islam, Sikkim and Christianity.

However, the earliest Archeological traces indicate the Indus Valley Civilization as historical relics with the stone age settlements are found in Gujarat around Sabarmati and Mahi rivers. Its roots are also in the Harappan traces found at Lothal, Rampur, Amri and other places.

Ancient Gujarat was ruled by the Maurya Dynasty. Emperor Chandragupta Maurya conquered a number of states in Gujarat while his grandson, King Ashoka extended his domain in Gujarat. The reigns of the first three Mauryas were significant but with Ashoka’s death in 232 BC the Mauryan empire began to crumble, leading to political defragmentation. The Shungas who succeeded the Mauryas tried, unsuccessfully, to uphold the semblance of political unity. 

Gujarat Sthan Ane Sima
For Download

Click Here.


Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES