અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Thursday, 15 November 2018

prince patel

LOW IPC-1860 STUDY MATERIAL BY GYAN TIRTH CAREERLOW IPC-1860 STUDY MATERIAL BY GYAN TIRTH CAREER

The Indian Penal Code (IPC) is the main criminal code of India. It is a comprehensive code intended to cover all substantive aspects of criminal law. The code was drafted in 1860 on the recommendations of first law commission of India established in 1834 under the Charter Act Of 1833 under the Chairmanship of Thomas Babington Macaulay. It came into force in British India during the early British Raj period in 1862. However, it did not apply automatically in the Princely States, which had their own courts and legal system until the 1940s. The Code has since been amended several times and is now supplemented by other criminal provisions.

IPC-1860
By GYANTIRTH CAREER
For Download this File
Click Here.

 

Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES