અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Wednesday, 28 November 2018

prince patel

Navoday Vidhyalaya Test Study Material

Navoday Vidhyalaya Test Study Material

Jawahar Navodaya Vidyalayas (JNVs) is a system of alternate schools for gifted students in India. They are run by Navodaya Vidyalaya Samiti, New Delhi, an autonomous organization under the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India. JNVs are fully residential and co-educational schools affiliated to Central

JNVs are specifically tasked with finding talented children in rural areas of India and providing them with an education equivalent to the best residential school system, without regard to their families' socio-economic condition.

Navodaya Exam Material
Mental Ability Test
For Download Click Below.

Test-1 || Test-2 || Test-3 || Test-4 || Test-5


Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES