અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Saturday, 24 November 2018

prince patel

Nayab Chitnish & Mukhya Sevika Official OMR Sheets 2018


Nayab Chitnish & Mukhya Sevika Official OMR Sheets 2018

Gujarat Panchayat Seva Pasandgi Mandal GPSSB has published O.M.R. Sheets for the posts of Nayab Chitnish & Mukhya Seviak 2018. Check below for more details.
Select Posts Name :
Enter Sheet no
Type Image Code And Click Login

Mukhya Sevika
Nayab Chitnish
The exam was held on: 23-11-2018
Link Below
OMR Sheets: Click Here


Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THISprince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES