અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Friday, 16 November 2018

prince patel

NEET (UG) – 2019 Information Booklet

NEET (UG) – 2019 Information Booklet

NEET Application Form 2019
The National Testing Agency (NTA) has released the NEET 2019 application form on November 1, 2018, at 11.30 AM on its new website-ntaneet.nic.in. The mode of release of the application form of NEET 2019 is only online and there is no change in the application fees this year. NEET 2019 registration facility will be available till November 30, 2018. Candidates will be allowed to submit the fee of NEET 2019 application form till December 1 up to 11.50 PM in case of online payment and till the banking hours in case payment is through E-challan.
National Eligibility Cum Entrance Test

NEET (UG) – 2019
INFORMATION BULLETIN
For MBBS and BDS Admission

Chapter 1 - Introduction
Chapter 2 - General information
Chapter 3 - Eligibility and Qualifications
Chapter 4 - Mode of submission of Application form and payment of a fee
Chapter 5 - Instructions to be followed in the examination hall
Chapter 6 - Merit list and qualifying criteria
Chapter 7 - post examination activities and declaration of Result
Chapter 8 - instructions for counselling
Chapter 9 - examination rules
Chapter 10 - Information for parents
Chapter 11 - Dress code
Chapter 12 - common services centre
Chapter 13 - queries and resolution
Helpline numbers
For Download Click Here.Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS


Download Gujarat Rozgaar Samachar (26-09-2018)

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES