અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Friday, 23 November 2018

prince patel

STD 6 TO 8 MATHS AND SCIENCE SEM 2 GUIDE NEW 2018


STD 6 TO 8 MATHS AND SCIENCE SEM 2 GUIDE NEW 2018

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) is an autonomous organization set up in 1961 by the Government of India to assist and advise the Central and State Governments on policies and programmes for qualitative improvement in school education.

The major objectives of NCERT and its constituent units are to: undertake, promote and coordinate research in areas related to school education; prepare and publish model textbooks, supplementary material, newsletters, journals and develops educational kits, multimedia digital materials, etc. organize pre-service and in-service training of teachers; develop and disseminate innovative educational techniques and practices; collaborate and network with state educational departments, universities, NGOs and other educational institutions; act as a clearinghouse for ideas and information in matters related to school education; and act as a nodal agency for achieving the goals of Universalisation of Elementary Education.

In addition to research, development, training, extension, publication and dissemination activities, NCERT is an implementation agency for bilateral cultural exchange programmes with other countries in the field of school education. The NCERT also interacts and works in collaboration with international organizations, visiting foreign delegations and offers various training facilities to educational personnel from developing countries.

DOWNLOAD NOW......

MATHS (Sem-2)
 Std-6
Std-7Std-8
SCIENCE (Sem-2)
 Std-6Std-7Std-8


Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS


prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES