અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Wednesday, 5 December 2018

prince patel

Detailed Strategy for GPSC/UPSC Mains Preparation in EssayDetailed Strategy for GPSC/UPSC Mains Preparation in Essay


Hello Friends and Future Officers,
I am Chirag Bhoraniya. I have secured Indian Information Service in Civil
Services Exam (UPSC) 2016. I had my graduation in dentistry from
Ahmedabad. I, fortunately, cleared GPSC twice, 2014 and 2016.
In the last few days, I have received hundreds of calls and messages
inquiring about strategy for Mains Examination.

•Having Good score, Now From where to start for Mains?
•What to read for General studies?
•Any Good book/Sources for Ethics and Pub. Ad.?
•How can I Score well in Essay?
•What about Answer writing practice and paper checking?
•How to fetch more marks in Gujarati and English?
Detailed Strategy for GPSC / UPSC Mains Preparation in Essay
By Chirag Bhoraniya
For Download Pdf


Click Here.


Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES