અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Friday, 7 December 2018

prince patel

GPSC Class1/2 Mains Mock Test-1 (ESSAY) by Chirag Bhoraniya

 GPSC Class1/2 Mains Mock Test-1 (ESSAY) by Chirag Bhoraniya

GPSC Class1/2 Mains
"Different bodies involved in conducting Civil Service Examinations at the State and the National level are not merely job portals where young aspirants come with expectations to get a job but they are an important thread in the socio-economic fabric of the governance. In a layman's terms, a Public Service Commission may be mere exam conducting body responsible for various recruitment procedures. However, it is expected that a Public Service Commission envisages its role and importance beyond that common understanding in the Civil Society. The Public Service Commissions are an integral part of the social justice system and hold special importance in the process of governance and success of the democracy which our founding fathers envisaged. Millions of hopes and dreams rest on the functioning of these bodies. Therefore, reliability, validity and above all transparency in the examination system should be the top most priority. It is also upon the Public Service Commissions to create a guiding thrust which fulfils the expectations of the society by the officers it recruits.
I am happy to state that the Gujarat Public Service Commission works with this vision and understanding of its role in the good governance & social justice system."
Dinesh Dasa
Chairman

GPSC Class1/2 Mains
Mock Test
ESSAY
by Chirag Bhoraniya
For Download

Click Here.
Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS
prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES