અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Tuesday, 4 December 2018

prince patel

PANCHAYAT TALATI - Jr.CLERK 100 MARK MODEL PAPER BY SHIKSHANJAGAT


PANCHAYAT TALATI - Jr.CLERK 100 MARK MODEL PAPER BY SHIKSHANJAGAT

This Paper contains all subject like....

Gujarati
English
Science
Maths
Reasoning
Current and all important section

The Panchayat raj is a South Asian political system found mainly in India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal. It is the oldest system of local government in South Asia, and historical mentions date to the c. 250 AD period. The word raj means "rule" and panchayat means "assembly" (ayat) of five (panch). Traditionally panchayats consisted of wise and respected elders chosen and accepted by the local community. However, there were varying forms of such assemblies. Traditionally, these assemblies settled disputes between individuals and between villages


DOWNLOAD NOW……
Paper No-43 Click here

Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES