અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Wednesday, 5 December 2018

prince patel

Ramani GPSC Main Day-1 TO 10 Study Material

Ramani GPSC Main Day-1 TO 10 Study Material

Detailed Strategy for Mains Preparation:

1. First of all, understand the Exam pattern and Marks Distribution then plan your strategy in accordance with your strength and weakness.

CSM 1: Gujarati 150 Marks
CSM 4: General Studies 1 150 Marks
CSM 2: English 150 Marks
CMS 5: General Studies 2 150 Marks
CSM 3: Essay 150 Marks
CSM 6: General Studies 3 150 Marks
450 Marks
450 Marks
In absence of proper guidance, Most of the aspirants start preparation by reading General Studies subjects like History, Geography, Polity, Economy from Prelims sources and starts Mugging up Prelims monthly magazines like WIB, Liberty or Yuva etc etc. Not only aspirants, MOST OF the COACHING institutes does the same Historic blunder, End up with wasting 60/70 days in these 4-5 GS subjects, giving very few days to Ethics, Pub. Ad., Science & Tech and currents issues and not properly guided preparation for English, Gujarati and Essay.

2. Last GPSC Toppers Marks Analysis reveals that ‘Very Minor Marks difference’ in all 3 GS papers between toppers, Selected but not toppers and Not Selected but Got interview call candidates (Most of the candidates having good preparation got 65-70 marks in GS 1 and 75-80 marks in GS 2 and GS 3).

But Very surprising and Shocking trends in English, Gujarati and Particularly in Essay marks, In Essay One topper, got 66 Marks and the other topper got 98 marks - a Huge difference of 32 Marks.

Same trends in Gujarati and English, A Few of my friends and students who missed the Final selection just because of Essay or One language subject. So, these 3 Subjects can MAKE or BREAK your dream.

3. Give Equal time and energy to English, Gujarati and Essay, Actually, these 3 subjects can fetch more marks with least preparation.
Average Marks in all Subjects (Rough Average):

CSM 1: Gujarati 70-75 Marks
CSM 4: General Studies 1 65-70 Marks
CSM 2: English 75-80 Marks
CMS 5: General Studies 2 70-75 Marks
CSM 3: Essay 75-80 Marks
CSM 6: General Studies 3 70-75 Marks
220-235 Marks
205-220 Marks

Ramani GPSC Main
For Download Click Below


Day-1 || Day-2 || Day-3 || Day-4 || Day-5 || Day-6 || Day-7
Day-8  Day-9   Day-10
Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES