અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Thursday, 27 December 2018

prince patel

UNIT TEST 3 TO 8 ALL SUBJECT NEW DEC 2018


UNIT TEST 3 TO 8 ALL SUBJECT NEW DEC 2018

 UNIT TEST 3 TO 8 ALL SUBJECT NEW DEC 2018

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR WEBSITE WWW.SSGK.INFOSTD 3 NEW

GUJARATI UNIT TEST PAPER  STD 3
 SEM 1  CLICK HERE
 SEM 2  CLICK HERE

 ENV UNIT TEST PAPER  STD 3
 SEM 1  CLICK HERE
 SEM 2  CLICK HERE

 MATHS UNIT TEST PAPER  STD 3
 UNIT 8   VADHU BHARE KON? CLICK HERE

 UNIT 9   KETLA VAKHAT?         CLICK HERE

 STD 4 NEW

 GUJARATI UNIT TEST PAPER  STD 4
 SEM 1  CLICK HERE
 SEM 2  CLICK HERE


 MATHS UNIT TEST PAPER  STD 4
 SEM 2  CLICK HERE

 STD 5  NEW

 GUJARATI UNIT TEST PAPER  STD 5
 SEM 1  CLICK HERE
 SEM 2  CLICK HERE

MATHS UNIT TEST PAPER  STD 5
 CHAPTER 1AND 2   CLICK HERE
 CHAPTER 3 TO 7   CLICK HERE
 SEM 2  CLICK HERE

AASPAS UNIT TEST PAPER  STD 5
 SEM 1  CLICK HERE
 SEM 2  CLICK HERE

HNDI UNIT TEST PAPER  STD 5

 SEM 1  CLICK HERE
 SEM 2  CLICK HERE

GUJARATI UNIT TEST PAPER  STD 5

 SEM 1  CLICK HERE
 SEM 2  CLICK HERE

Std-6 To 8 Maths Sem-2 Periodical Assessment Test (Ekam Kasoti)
Std-6
Std-7
Std-8 

Std-3 To 8 Sem-2 All Subjects Test Papers For Download December Syllabus
Std-3    Std-4    Std-5    Std-6    Std-7    Std-8

Std-3 To 5 Maths Periodical Assessment Test (Ekam Kasoti)

Std-3   Std-4   Std-5

Std-6 To 8 Social Science Periodical Assessment Test (Ekam Kasoti)
Std-6    Std-7    Std-8

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES