અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Tuesday, 22 January 2019

prince patel

1991 To 2016 previous year Exam Questions Part 1 To 11


1991 To 2016 previous year Exam Questions Part 1 To 11

Hello friends!

As you all know that we are trying to give our best for your better preparation for upcoming Revenue Talati Exam. In Part of study material here today we are publishing A Model Paper For Your Reference.
This General Knowledge page provides you lots of fully solved General Knowledge including Basic General Knowledge.
Tet 1, Tet 2, H- tat, another exam like police constable, clerk, Talati etc....we also publish these type of PDF file on our site daily. download these files daily and store in your phone or PC for future reference.

This blog is you can find lots of study materials for all competitive exam police constable, Talati, tet, tat,h-tat,gsssb police constable, junior clerk Exams.

1991 To 2016 previous year Exam Questions Part 1 To 11

We daily upload current of Gujarat, India, and the world you can also get the breaking news about new job paper answer key and result of Gujarat government requirements and Indian government requirements. This Website is Daily Update about Sarkari Information (Mahiti ), Primary School latest Circular, Educational News, Paper News, Breaking News, All Government and Private job, and All Competitive Exam most imp gk, Model Paper, Exam Old Pape, and most imp Gk Materials.

Daily Current Affairs with MCQ QUIZ, Daily news report important news about Gujarat and various states. Gujarat Samachar Sandesh newspaper Divya Bhaskar news report Akila news report and other all news report published daily.

1991 To 2016 previous year Exam Questions Part 1 To 11
click below for download

1)Bhag 1

2)Bhag 2
3)Bhag 3
4)Bhag 4
5)Bhag 5
6)Bhag 6
7)Bhag 7
8)Bhag 8
9)Bhag 9
10)Bhag 10
11)Bhag 11

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES