અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Wednesday, 9 January 2019

prince patel

Psychology Model Paper-16 by Accurate Academy Rajkot

Psychology Model Paper-16 by Accurate Academy Rajkot

Psychology Model Paper
The Gujarat Teacher Aptitude Test TAT 2017-18 updates inclusive of TAT Admit Cards/ TAT Hall Tickets Exam Centers/ Exam Scheme/ Syllabus etc shall be checked at the website of GSEB in due course.
Candidates ensuing the Gujarat State Examination Board website following TAT 2018 Exam Admit Cards link/ Hall Ticket web links shall access the relevant Exam Admit Cards/ Hall Tickets Online. Candidates willing to get Gujarat TAT, TET, HTAT etc updates are advised to keep in contact with us.

The Concerned applicants are advised to go through the Detailed Advertisements for TAT Secondary/ TAT Higher Secondary Aptitude Tests 2017 details including Eligibility/ Age Limit/ Examination scheme/ Selection Criteria/ Cutoff etc updates.

Psychology Model Paper-16
With Answer
by Accurate Academy, Rajkot
For Download Model Paper

Paper-16 ||
Answer

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES