અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Tuesday, 15 January 2019

prince patel

Social Science Std 10 Practice Paper By Ketansir

Social Science Std 10 Practice Paper By Ketansir

Std 10 Social Science Practice Paper By Ketansir
Social science is a category of academic disciplines, concerned with society and the relationships among individuals within a society. Social science as a whole has many branches. These social sciences include, but are not limited to: anthropology, archaeology, communication studies, economics, history, human geography, jurisprudence, linguistics, political science, psychology, public health, and sociology. The term is also sometimes used to refer specifically to the field of sociology, the original "science of society", established in the 19th century. For a more detailed list of sub-disciplines within the social sciences see: Outline of social science.

Positivist social scientists use methods resembling those of the natural sciences as tools for understanding society, and so define science in its stricter modern sense. Interpretivist social scientists, by contrast, may use social critique or symbolic interpretation rather than constructing empirically falsifiable theories, and thus treat science in its broader sense. In modern academic practice, researchers are often eclectic, using multiple methodologies (for instance, by combining both quantitative and qualitative research). The term "social research" has also acquired a degree of autonomy as practitioners from various disciplines share in its aims and methods.

Std 10 Social Science Practice Paper By Ketansir Download Below Given Link:-

Important Link:-
Social Science Paper 1 Click Here
Social Science Paper 2 Click Here

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES