અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Wednesday, 23 January 2019

prince patel

Std 10 English Practice Paper By Ketansir


Std 10 English Practice Paper By Ketansir

English is a West Germanic language that was first spoken in early medieval England and eventually became a global lingua franca. Named after the Angles, one of the Germanic tribes that migrated to the area of Great Britain that would later take their name, England, both names ultimately deriving from the Anglia peninsula in the Baltic Sea. It is closely related to the Frisian languages, but its vocabulary has been significantly influenced by other Germanic languages, particularly Norse (a North Germanic language), and to a greater extent Latin and French.

English has developed over the course of more than 1,400 years. The earliest forms of English, a set of West Germanic (Ingvaeonic) dialects brought to Great Britain by Anglo-Saxon settlers in the 5th century, are collectively called Old English. Middle English began in the late 11th century with the Norman conquest of England and was a period in which the language was influenced by French. Early Modern English began in the late 15th century with the introduction of the printing press to London, the printing of the King James Bible and the start of the Great Vowel Shift.

Std 10 English Practice Paper By KetansirThrough the worldwide influence of the British Empire, Modern English spread around the world from the 17th to mid-20th centuries. Through all types of printed and electronic media, and spurred by the emergence of the United States as a global superpower, English has become the leading language of international discourse and the lingua franca in many regions and professional contexts such as science, navigation, and law.

English is the third most-spoken native language in the world, after Standard Chinese and Spanish. It is the most widely learned second language and is either the official language or one of the official languages in almost 60 sovereign states. There are more people who have learned it as a second language than there are native speakers. English is the most commonly spoken language in the United Kingdom, the United States, Canada, Australia, Ireland, and New Zealand, and it is widely spoken in some areas of the Caribbean, Africa, and South Asia. It is a co-official language of the United Nations, the European Union and many other worlds and regional international organizations. It is the most widely spoken Germanic language, accounting for at least 70% of speakers of this Indo-European branch. English has a vast vocabulary, though counting how many words any language has is impossible. English speakers are called "Anglophones".

Std 10 English Practice Paper By Ketansir

Modern English grammar is the result of a gradual change from a typical Indo-European dependent marking pattern with rich inflectional morphology and relatively free word order to a mostly analytic pattern with little inflection, a fairly fixed SVO word order and complex syntax.[14] Modern English relies more on auxiliary verbs and word order for the expression of complex tenses, aspect, and mood, as well as passive constructions, interrogatives, and some negation. Despite noticeable variation among the accents and dialects of English used in different countries and regions—in terms of phonetics and phonology, and sometimes also vocabulary, grammar and spelling—English-speakers from around the world are able to communicate with one another with relative ease.

Std 10 English Practice Paper By Ketansir Download Below Given Link:-
Important Link:-

English Paper 1 Click Here
English Paper 2 Click Here

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES