અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Thursday, 24 January 2019

prince patel

TAT Exam Part-1 Model Paper 3 By Lakshya academy Bhavnagar

TAT Exam Part-1 Model Paper 2 By Lakshya academy Bhavnagar


Gujarat State Examination Board Has published Notification for The Examination of TAT Secondary And Higher Secondary. This is the most awaited examination from last year. This Exam is conducted in part-1 And Part-2 Paper Each Of 100 marks as per syllabus.
TAT Exam Part-1 Model Paper


Gujarat TAT Previous Paper 2017: Gujarat Teacher Aptitude Test (TAT) has been announced for the current academic year in order to fulfill the Secondary and Higher Secondary Teacher Vacancies in Gujarat Schools. Regarding the new announcement of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB), online applications are invited from the aspirants who are holding relevant academics and other qualifications. As per that, candidates who profile suited the Gujarat TAT 2017, had applied previously in vast numbers. Mostly at this time, they had started the exam preparation. And such candidates are now seeking to study resources like syllabus, previous year question papers and relevant books. In order to help these aspirants, we collect the Gujarat TAT Previous Paper 2017 and placed it here.

TAT Exam Part-1 Model Paper 2 By Lakshya academy Bhavnagar


Under the administrative control of Gujarat State Government, Gujarat Secondary and Higher Education Board (GSEB) are functioning. This board has frequently conducted the State Teacher Aptitude Test (TAT) for satisfying the need of Teachers. The selection committee of the board shall select suitable persons for appointment on the vacant posts of Teachers in the registered private schools. This TAT would be conducted at least once a year. The announcement for the conduct of TAT 2017 has been recently let out by this board.

The application submission link for the concerned exam will be disabled at the end of November month. Thereafter the date of exam will be intimated by the board. So there has a lot of time to prepare for the exam. How long the time may be, candidates have to start your exam preparation from this time onwards to face the high level of competition. For that, after completing the syllabus candidates are advised to practice the old question papers. The PDF for the Gujarat TAT-2 Model Question Paper PDF is linked in this article.

Gujarat TAT Question Pattern: The question pattern for the Secondary and Higher Secondary Teacher recruitment based on the TAT exam is illustrated below.
PAPER 1             PAPER 2
IMPORTANT LINK"::::
Click Here to Download Model Paper 3

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES