અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Friday, 1 February 2019

prince patel

Bin Sachivalay Clerk And Talati Model Paper-12 By Ranjit Sir


Bin Sachivalay Clerk And Talati Model Paper-12 By Ranjit Sir


We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR WEBSITE WWW.SSGK.INFO

PAPER 1 TO 5      PAPER 6-7        PAPER 8      PAPER 9     PAPER 10      PAPER 11    
  
Talati/Jr.Clerk Model Paper-11
Mark: 100
With Answer Key
By Ranjit Sir
For Download Click Below.
PAPER-12

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES