અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Tuesday, 12 February 2019

prince patel

CURRENT AFFAIRS 06 By ICE RAJKOT (03-02-19 TO 09-02-19)

CURRENT AFFAIRS 06 By ICE RAJKOT (03-02-19 TO 09-02-19) 

CURRENT AFFAIRS 06 By ICE RAJKOT (03-02-19 TO 09-02-19)

 Institute for Competitive Exam established on 18-07-2010 is situated in Rajkot City of Saurashtra Region of Gujarat State. This Institute Provides Master Training to the Students of Gujarat of related Competitive Courses (Gujarat Govt. & Central Govt.) such as GPSC, UPSC, Bank PO / Clerk, Staff Selection, FCI, Railway, PSI, TET/TAT AND all kinds of Competitive exams.

CURRENT AFFAIRS 06 By ICE RAJKOT (03-02-19 TO 09-02-19)

We provide the best general knowledge materials in the free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR WEBSITE WWW.SSGK.INFO


ICE MAGIC-06
(03-02-19 TO 09-02-19)
DOWNLOAD NOW.....
CLICK HERE

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES