અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Tuesday, 12 February 2019

prince patel

How To Fill Online IT Return Guideline in Gujarati

How To Fill Online IT Return Guideline in Gujarati

How To Fill Online IT Return Guideline in Gujarati


PAY TAX ONLINE
Step-1

To pay taxes online, log in to http://www.tin-nsdl.com > Services > e-payment: Pay Taxes Online on the tab "e-pay taxes" provided on the said website. Provide a proper link of e-payment

Step-2
Select the relevant challan i.e. ITNS 280, ITNS 281, ITNS 282, ITNS 283, ITNS 284 or Form 26 QB demand payment (only for TDS on the sale of property) as applicable.

Step-3
Enter PAN / TAN (as applicable) and other mandatory challan details like accounting head under which payment is made, the address of the taxpayer and the bank through which payment is to be made etc.

Step-4
On submission of data entered, a confirmation screen will be displayed. If PAN / TAN is valid as per the ITD PAN / TAN master, then the full name of the taxpayer as per the master will be displayed on the confirmation screen.

Step-5
On confirmation of the data so entered, the taxpayer will be directed to the net-banking site of the bank.

Step-6
The taxpayer has to login to the net-banking site with the user id/password provided by the bank for net-banking purpose and enters payment details at the bank site.

Step-7
On successful payment, a challan counterfoil will be displayed containing CIN, payment details and bank name through which e-payment has been made. This counterfoil is proof of payment being made.

How To Fill Online IT Return Guideline in Gujarati

DOWNLOAD NOW...
Online IT Return Guideline in Gujarati

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES