અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Wednesday, 27 February 2019

prince patel

Std-6 Sem-1 All Subjects Textbook (Gujarati Medium)


Std-6 Sem-1 All Subjects Textbook (Gujarati Medium)

As per new course Std.-5-12’s textbooks formation, translation and distribution
In June 2004 Std. 8 & 11
In June 2005 Std. 9 & 12
In June 2006 Std. 10
In June 2007 Std. 5 & 6
In June 2008 Std. 7
In June 2008 Std. 8 for English Subject book for supplementary reading
In June 2009 Std. 9 for English Subject book for supplementary reading
In June 2009 Std. 10 for English Subject book for supplementary reading
In June 2008 Std. 8 (Prathama-I) textbooks for Sanskrit Pathshala
In June 2009 Std. 9 (Prathama-I) textbooks for Sanskrit Pathshala
In June 2010 Std. 10 (Prathama-I) textbooks for Sanskrit Pathshala
From June 2008, Std. 11 Computer Introducing textbook(with all streams )
Std. 8 Yog, Health and Physical Education
From June 2009, Std. 12 Computer Introducing textbook(with all streams )
Std. 9 & 10 Yog, Health and Physical Education

Std-6 Sem-1 All Subjects Textbook (Gujarati Medium)

Std. 8-12 Science Subjects experiment books formation, translation, and distribution.
Std. 10 main 5 subjects self-study workbook formation and distribution.
Std. 12’s Science Stream and General Streams main 10 subjects self-study workbooks formation and distribution.
Std. 3 & 4 self-study workbook’s formation and distribution
Std. 5,6 & 7 self-study workbook’s formation and distribution
Std. 5-6 Experiment book and map book formation (with medium)
Std. 7 Experiment book and map book formation (with medium)

Under “Sarva Shiksha Abhiyan” Mission for SC/ST children for children innovative activity as part of Std. 1, Number writing (1-50), Std. 4 Hindi basic letters and for Std. 5 English basic letters textbooks Prakashan and distribution.

Std-6 Sem-1
All Subjects Textbook
(Gujarati Medium)
DOWNLOAD NOW

Gujarati || Maths(NCERT) || Maths(Old) || Science(NCERT) || Science(Old) || Hindi || S.S. || Sanskrit || English


prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES