અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Saturday, 9 March 2019

prince patel

Std 2 Pragna Officially Upacharatmak Kasoti (Gujarati & Maths)


Std 2 Pragna Officially Upacharatmak Kasoti (Gujarati & Maths)

Std 2 Pragna Officially Upacharatmak Kasoti (Gujarati & Maths)

A number of programs across the country such as DPEP, SSA, NPEGEL have been implemented towards universalization of elementary education. As a result, since the past decade, there has been a significant improvement in the enrollment and retention of children at the primary level. However, despite sincere and dedicated efforts at various levels to improved quality in education, there is a long way to go. When one thinks of usual primary classes, the picture of any teacher-centric classrooms that come to one’s mind is as under:

1. Teacher dominates the classroom all the time, with no allowance for children to learn to develop on their own.
2. It is assumed that all children will learn the same thing at the same time and in the same manner.
3. The problems of multi-grade and multi-level nature of the classroom are not addressed.
4. TLMs are rarely used by children as a normal practice.
5. Most of the materials used are not prepared for self-learning.
6. There is no opportunity for the child to learn the lessons missed during his/her absence from class.
7. Evaluation methods are mostly summative and test only rote learning by children.

In order to address the above issues, Pragna – an activity based learning approach, has been initiated with an objective to correct and overcome these difficulties and to open the classroom to a more holistic and learner-based way of working with children through the day, throughout the year.
Welcome to Our Educational WebSite Portal. In Our Website, We Provide gpsc,upsc, tet, tat, Bank exams And Other Most important study Materials. Here you can Download Online-Test, planner, Talati Exam Material. we give you the most important tips For all Exams. Also, you can Find All Result At one place. This site Gujarat Public Service Commission (GPSC) Study Material, Union Public Commission(UPSC) Study materials. Most important All type Of Exam Like Panchayat junior Clerk, GPSC, Bank Exam, TET, Dy.S.O. main exam result, TET exam answer key, Civil Services Exam Study Materials, HTAT Study Materials Free Provides on this Site. you can get Most important college Material like Gujarati university,s.k.university,h.n.g.u. university's exam Materials.

Std 2 Pragna Officially Upacharatmak Kasoti (Gujarati & Maths)


Gujarat Students G.S.E.B. and CBC Students Get Best Students Exam Materials. Also, NCERT Notes in Hindi, NCERT Materials NCERT Hindi Solution for CBSC Get here. Government Teacher Exams Materials like TAT exam study materials download TET exam paper solution. Also, Online test, TET Social Science Result, TAT Result Gujarat, TAT Paper Solution, TET Paper Solution available on this Website. Also, You can Get Other Most Important Exam Study Materials Police Sub Inspector Gujarat Exam, Nayab Mamlatdar And Nayab Section Officer Result and Exam provide here.

Std-2 Pragna Officially Upacharatmak Kasoti
Gujarati Coming Soon
Maths
For Download Click Here
 Maths

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES