અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Monday, 4 March 2019

prince patel

Std-7 Sem-1 All Subjects Textbook (Gujarati Medium)


  Std-7 Sem-1 All Subjects Textbook (Gujarati Medium)

Std-7 Sem-1 All Subjects Textbook
As per new course Std.-5-12’s textbooks formation, translation and distribution
In June 2004 Std. 8 & 11
In June 2005 Std. 9 & 12
In June 2006 Std. 10
In June 2007 Std. 5 & 6
In June 2008 Std. 7
In June 2008 Std. 8 for English Subject book for supplementary reading
In June 2009 Std. 9 for English Subject book for supplementary reading
In June 2009 Std. 10 for English Subject book for supplementary reading
In June 2008 Std. 8 (Prathama-I) textbooks for Sanskrit Pathshala
In June 2009 Std. 9 (Prathama-I) textbooks for Sanskrit Pathshala
In June 2010 Std. 10 (Prathama-I) textbooks for Sanskrit Pathshala
From June 2008, Std. 11 Computer Introducing textbook(with all streams )
Std. 8 Yog, Health and Physical Education
From June 2009, Std. 12 Computer Introducing textbook(with all streams )
Std. 9 & 10 Yog, Health and Physical Education
Std. 8-12 Science Subjects experiment books formation, translation, and distribution.
Std. 10 main 5 subjects self-study workbook formation and distribution.
Std. 12’s Science Stream and General Streams main 10 subjects self-study workbooks formation and distribution.
Std. 3 & 4 self-study workbook’s formation and distribution
Std. 5,6 & 7 self-study workbook’s formation and distribution
Std. 5-6 Experiment book and map book formation (with medium)
Std. 7 Experiment book and map book formation (with medium)

Under “Sarva Shiksha Abhiyan” Mission for SC/ST children for children innovative activity as part of Std. 1, Number writing (1-50), Std. 4 Hindi basic letters and for Std. 5 English basic letters textbooks Prakashan and distribution.

Welcome to Our Educational WebSite Portal. In Our Website, We Provide gpsc,upsc, tet, tat, Bank exams And Other Most important study Materials. Here you can Download Online-Test, planner, Talati Exam Material. we give you the most important tips For all Exams. Also, you can Find All Result At one place. This site Gujarat Public Service Commission (GPSC) Study Material, Union Public Commission(UPSC) Study materials. Most important All type Of Exam Like Panchayat junior Clerk, GPSC, Bank Exam, TET, Dy.S.O. main exam result, TET exam answer key, Civil Services Exam Study Materials, HTAT Study Materials Free Provides on this Site. you can get Most important college Material like Gujarati university,s.k.university,h.n.g.u. university's exam Materials.

Std-7 Sem-1 All Subjects Textbook (Gujarati Medium)

Gujarat Students G.S.E.B. and CBC Students Get Best Students Exam Materials. Also, NCERT Notes in Hindi, NCERT Materials NCERT Hindi Solution for CBSC Get here. Government Teacher Exams Materials like TAT exam study materials download, TET exam paper solution. Also, Online test, TET Social Science Result, TAT Result Gujarat, TAT Paper Solution, TET Paper Solution available on this Website. Also, You can Get Other Most Important Exam Study Materials Police Sub Inspector Gujarat Exam, Nayab Mamlatdar And Nayab Section Officer Result and Exam provide here.
GCET Exam Study Materials, Gujarat Public Service Commission (GPSC), Union Public Services Commission (UPSC). Also, Panchayat Junior Clerk (Common) result, PSI Exam study materials, Police Constable Exam Gujarat, PSI Exam Gujarat Study Material on This Site. Old Papers Are Most IMportant For Exam preparation. We Try To Provide Most Important And Use full Exam Study Materials.

Std-7 Sem-1 All Subjects Textbook (Gujarati Medium)

WWW.SSGK.INFO is a complete educational website and teachers sites. On This Site, We Provide Most Important PSI exam in Gujarat 2011, GPSC Exam Papers, Nayab Mamlatdar Exam Paper Solution 2012, DYSO (GPSC) Paper Solution 2012, Nayab Mamlatdar 2012 answer key. Also, GUJCET Answer keys, UPSC 2012 Answer keys. Also, UPSC CSE 2012 Paper Solution. UPSC 2012 with answers, SSC Combined Graduate Level Exam Previous Year Papers, And GSEB Gujarat Board Papers. We Provide you In Banking Exam, IBPS Common Written Exam, Bank Exam study materials And SBI Bank PO result.
Also In the Railway department, Railway Recruitment Board (RRB) Exam Study Materials, RRB Previous Papers Here. Here You can do Most Important GPSC Group Discussion, GPSC Query With Other examiners. Lots Of Study Materials, General Knowledge in This Website. Some Other Exam Materials like SSC CGL Study Materials, SSC (CGL) Syllabus. Also, GPSC Portal, Portal for GPSC preparation, GPSC Students Alumni.if your interest in reading we provide you e-books, Magazines, News,rojgaarSamachar.

Std-7 Sem-1
All Subjects Textbook
(Gujarati Medium)
DOWNLOAD NOW
Gujarati || Maths(NCERT) || Maths(Old) || Science(NCERT) || Science(Old) || Hindi || S.S. || Sanskrit || English

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES