અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Thursday, 4 April 2019

prince patel

Presiding Officer Assistant - App

Presiding Officer Assistant - App

Presiding Officer Assistant - App

1. The Electronic Voting Machine (EVM) is a reliable system for conduct of elections in which one person has to be elected out of many candidates.

2. EVM consists mainly of two units – (a) Control Unit (CU) and (b) Balloting Unit (BU) with cable for connecting it with the Control Unit. A Balloting Unit caters upto 16 candidates. Four Balloting Units linked together catering in all to 64 candidates can be used with one Control Unit.

3. EVM uses a modern microcomputer and other Large Scale Integration (LSI) chips. It operates on a special Power pack. It is tamper-proof, error-free and easy to operate. It is easily portable. The polling information once recorded is retained in its memory even when the Power pack is removed.

4. The machine, which is according to the design approved by the Election Commission of India, is manufactured by Bharat Electronics Limited (BEL) and Electronics Corporation of India Limited. It is the end product of considerable experience and extensive trials in Indian Elections under the guidance of the Election Commission of India.

5. This chapter aims at introducing the machine and familiarising the electoral officials with its functioning. OPENING OF CARRYING CASES

6. The Balloting Units and Control Units are supplied in separate carrying cases. A carrying case can be opened by pressing the latches simultaneously, on both sides of the handle, as shown in Fig. 1.
7. Remove the Units from the carrying cases carefully by using both hands. BALLOTING UNIT

Presiding Officer Assistant Features:
Voting percent calculator
2 hourly voting figures
Guidance videos
Download now 

click here

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES