અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ. જેથી તમે સરળતાથી મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો. નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE

Sunday, 14 April 2019

prince patel

Std 2 Nidan Kasoti Gujarati & Maths

Std 2 Nidan Kasoti Gujarati & Maths

Std 2 Nidan Kasoti Gujarati & Maths

A number of programs across the country such as DPEP, SSA, NPEGEL have been implemented towards universalization of elementary education. Std 2 Nidan Kasoti Gujarati & Maths. As a result, since the past decade, there has been a significant improvement in the enrollment and retention of children at the primary level. However, despite sincere and dedicated efforts at various levels to improved quality in education, there is a long way to go. When one thinks of usual primary classes, the picture of any teacher-centric classrooms that come to one’s mind is as under:

1. Teacher dominates the classroom all the time, with no allowance for children to learn to develop on their own.
2. It is assumed that all children will learn the same thing at the same time and in the same manner.
3. The problems of multi-grade and multi-level nature of the classroom are not addressed.
4. TLMs are rarely used by children as a normal practice.
5. Most of the materials used are not prepared for self-learning.
6. There is no opportunity for the child to learn the lessons missed during his/her absence from class.
7. Evaluation methods are mostly summative and test only rote learning by children.

In order to address the above issues, Pragna – an activity based learning approach, has been initiated with an objective to correct and overcome these difficulties and to open the classroom to a more holistic and learner-based way of working with children through the day, throughout the year.

WWW.SSGK.INFO is a complete educational website and teachers sites. GCET Exam Study Materials, Gujarat Public Service Commission (GPSC), Union Public Services Commission (UPSC). Also, Panchayat Junior Clerk (Common) result, PSI Exam study materials, Police Constable Exam Gujarat, PSI Exam Gujarat Study Material on This Site. Old Papers Are Most IMportant For Exam preparation. We Try To Provide Most Important And Use full Exam Study Materials.
                                                   On This Site, We Provide Most Important PSI exam in Gujarat 2011, GPSC Exam Papers, Nayab Mamlatdar Exam Paper Solution 2012, DYSO (GPSC) Paper Solution 2012, Nayab Mamlatdar 2012 answer key. Also, GUJCET Answer keys, UPSC 2012 Answer keys. Also, UPSC CSE 2012 Paper Solution. UPSC 2012 with answers, SSC Combined Graduate Level Exam Previous Year Papers, And GSEB Gujarat Board Papers. We Provide you In Banking Exam, IBPS Common Written Exam, Bank Exam study materials And SBI Bank PO result.
Also In the Railway department, Railway Recruitment Board (RRB) Exam Study Materials, RRB Previous Papers Here. Here You can do Most Important GPSC Group Discussion, GPSC Query With Other examiners. Lots Of Study Materials, General Knowledge in This Website. Some Other Exam Materials like SSC CGL Study Materials, SSC (CGL) Syllabus. Also, GPSC Portal, Portal for GPSC preparation, GPSC Students Alumni.if your interest in reading we provide you e-books, Magazines, News,rojgaarSamachar.

Std 2 Nidan Kasoti Gujarati & Maths

GPSC Exam too Hard But Don't worry Here You Get GPSC Exam, GPSC Exam Materials, GPSC Paper Solution pdf, GPSC Free Downloads. Also Chief Officer Exam GPSC Nayab Mamlatdar Result,  GUJCET Study Materials, Gujarat High Court Civil Judges Exam Material In This Website. So Please visit regularly our website And Get Most Important Exam Materials. Gujarat High Court Clerk Study Materials, High Court Clerk Paper Solution (answer key) And more Study Material On This Site. Exam Paper Result like TAT paper solution, GPSC Nayab Mamlatdar main result, and TET 2 Paper Solution Here. You Get All Type Of jobs Notifications From Ojas.Guj.Nic.in (OJAS WEBSITE). Here We Provide jobs, online jobs, part-time jobs, jobs in Ahmedabad, civil engineering jobs, bank study materials.
Most Important jobs in India, government jobs, govt jobs, job vacancies, bank jobs, Gujarat, question papers, a job, a job in a bank, job openings News On This Site. Also, You can get free study materials, civil services upsc, civil services test, gpsc exam in Gujarat, jobs in UPSC, job. We provide the best general knowledge materials in free pdf files. you can easily download the pdf files free For Education. All type of general knowledge files in pdf format, Also, in the Gujarati language. TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular, and Exam Materials available on this Website. This is The Best Site for Preparations Of All Other Competitive Exams. This is a Free Website For Most Important GPSC Exam preparation - GPSC Preparation PDF study materials UPSC.
SO KEEP VISITING OUR WEBSITE   WWW.SSGK.INFO

Std-2 Pragna Nidan Kasoti
(Antim Mulyankan)
Gujarati & Maths
For Download Click Here.
 Pramanpatra|| Gujarati || Maths

prince patel

About prince patel -

Subscribe to this Blog via Email :

LATEST 25 UPDATES