અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE
prince patel

TET-1-2 | HTAT | TAT | HMAT

TET 1-2 HTAT-TAT-HMAT BIG STUDY MATERIAL IN PDF

TET 1-2 HTAT-TAT-HMAT BIG STUDY MATERIAL IN PDF

ALL MOST USE FULL FILES ADDED IN THIS POST  MORE FILES WE ADD ON


Pragna Module-2018/19 Download. New
Pragna Module-2018/19 Download
** बालमनोविज्ञान और शैक्षणिक सिध्धांत ICE TET 1 38 PAGES  DOWNLOAD

** शिक्षणनी फिलसुफी, शैक्षणिक मनोविज्ञान, वर्गव्यवहार और मूल्यांकन ICE TET 1 & 2
   76 PAGES DOWNLOAD 
** शैक्षणिक सिध्धांत और मनोविज्ञान  BY ASTHA ACEDAMY
   74 PAGE (PART 1) TET 1 & 2 DOWNLOAD
** मनोविज्ञान और शैक्षणिक सिध्धांत BY ASTHA ACADEMY  
   64 PAGE (PART 2) TET 1 & 2 DOWNLOAD
** मनोविज्ञान BY ASTHA ACADEMY 63 PAGE TET 1 & 2 DOWNLOAD
** TET 1, TET 2, HTAT MOST IMPORTANT BOOK IN THIS BOOK शाला प्रवेशोत्सव,
      आर.टी.इ.आर.टी.इ. 2005-2009 ,CCE,SMC और बहुत कुछ 101 PAGE  DOWNLOAD

**  ALL IN ONE BOOK FOR TET1, TET2, HTAT, TAT 74 PAGE  DOWNLOAD
**  STUDY MATERIAL FOR TET 1 FULL BOOK शैक्षणिक सिध्धांत, वर्गव्यवहार
   132 PAGE TET 1 DOWNLOAD 
** ASTHA ACADEMY SHORT NOTE FOR TET 1 STANDARD 1 & 2 ALL   
   CONTENT 6 PAGE TET 1 DOWNLOAD

**  STD 4 ENVIRONMENT ASTHA ACEDAMY 4 PAGE SHORT NOTE DOWNLOAD
** अर्थशास्त्र और भुगोल TET 1 & 2 23 PAGES DOWNLOAD
** भुगोल TET 1 & 2  21 PAGES DOWNLOAD
** SOCIAL SCIENCE NOTE TET 1 & 2  53 PAGES  DOWNLOAD
** SCIENCE TET 1 & 2 59 PAGES DOWNLOAD

** SANSKRIT TET 1 & 2 18 PAGES DOWNLOAD
** GUJARATI TET 1 & 2 49 PAGES DOWNLOAD
** HINDI TET 1 & 2 20 PAGES DOWNLOAD
** PSYCHOLOGY
शैक्षणिक सिध्धांत ALL IN ONE 1 & 2 63 PAGES DOWNLOAD
**  MATHEMATIC , PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY  MCQ IMPORTENT LINK
     FOR TAT 2 STUDY BY GUJARAT-EDUCATION.GOV.IN   CLICK TO GO

** ALL SUBJECT TAT  OLD PAPERS 2014 CLICK SUBJECT NAME TO DOWNLOAD
     SOCIAL SCIENCE
     SANSKRIT
     PHYSICAL-EDUCATION
     MATHS-SCIENCE
     KRUSHI
     HINDI
     GUJARATI

     ENGLISH
     DRAWING
     COMPUTER
** बचाव प्रयुक्ति DOWNLOAD **   EDUCATIONAL SCHEMES  20 PAGES DOWNLOAD
 **  STD 12 OLD मनोविज्ञान 2008 MCQ QUESTION BANK BOOK 39 PAGES 
    DOWNLOAD
** SHORT NOTE मनोविज्ञान 15 PAGES DOWNLOAD
**   NATIONAL CURRICULUM FRAMEWORK (NCF 2005 ) राष्ट्रीय अभ्यासक्रमनुं मालखु
       8 PAGES DOWNLOAD
**  HTAT,TET1&2 RTE 2009 FULL DETAIL  30 PAGES DOWNLOAD
**  शाळाकीय सर्वग्राही विकासात्मक शिक्षण और मूल्यांकन SCHOOL-BASED
   COMPREHENSIVE DEVELOPMENT AND EVALUATION (S.C.E)
   70 PAGES Satat Mulyankan DOWNLOAD
** MOST IMPORTANT FOR TET 1 & 2 HTAT  CHILD EDUCATION 
   83 PAGES DOWNLOAD
** TET-HTAT-TAT  बुध्धि ना सिध्धांतो 15 PAGES DOWNLOAD

** विशिष्ट जरूरियात धरावता बालको MANEGARIL TALIM MODUL 32 PAGES Download
** RESEARCH PAPER WRITING MODULE  (DIET) 32 PAGES Download
** Pravrutilakshi Education Std 01 to 05 Module 80 PAGES  Download
** Financial Management Procurement Manual MODUL 265 PAGES Download
** Kanya Shikshan & NPEGEL and KGBV GENDER EDUCATION  16 PAGES
     Download
** Grant Information 1 PAGE Download
** Gujarat Mulki Seva Vargikaran ane Bharti Niyamo 1967 17 PAGES Download
** Gujarat Mulki Seva na Niyamo 2002 24 PAGES  Download
** Shikshak Talim Sahitya Samagri 271 PAGES Download
** NCTE Act 1993 37 PAGES  Download
** Panchayati Raj Sanstha (PRI) 60 PAGES Download
** Right to Information RTI 2005 77 PAGES Download
** Samajik Vigyan Std 06 to 08 Module 118 PAGES Download
** Special child Shanklit Shikshan 20 PAGES Download
** Shala Vyavsthapan Samiti (SMC) 76 PAGES Download
** Soft Skills Head Teacher Module  81 PAGES Download
** Structure of Education Module Head Teacher Module 94 PAGES Download
** The Gujarat Elementary Education Rules, 2010 56 PAGES Download
     First 2 page in English and Then Gujarati
**  Head Teacher Total Learning Package Module For HTAT 119 PAGES 
     Download
** Vachan Lekhan ni paddhati ane prayukti 48 PAGES  Download
** SHIKSHAK NI FARAJO  DOWNLOAD

GENERAL KNOWLEDGE FOR HTAT, TAT, TET 1 AND TET 2

** The Power Of Knowledge E-BOOK (Imp Gk Questions) 132 PAGES 
     :  Download
** GK One liner By Anamika Academy (6000 Questions) 2017 180 PAGES 
     : Download
** TET1,TET2,TAT,HTAT ALL IN ONE English Grammar 62 PAGES : Download
** Gujarati Grammar FULL E-BOOK NO NEED ANY OTHER SMALL PDF FILES
     MAX PAGES AND MAXIMUM KNOWLEDGE BHASHA VIVEK 320 PAGES 
     : Download
** FULL TET1-TET2-TAT  MATHS E-BOOK 260 PAGES : Download
 
FINAL ANSWER KEYS

 Tet 1  Answer key
** TET 1 FINAL Answer Key (With Answer) 2012 :- Download
** TET 1 FINAL Answer Key (With Answer)2014 :- Download
** TET 1 FINAL Answer Key (With Answer) 2015 :- Download

 TET 2 Answer key
** TET 2 FINAL Answer Key 2017(With Answer) : Download
** TET 2 FINAL Answer Key 2015(With Answer) : Download
** TET 2 FINAL Answer Key 2014(With Answer) : Download
** TET 2 FINAL Answer Key 2013(With Answer) : Download
** TET 2 FINAL Answer Key 2012(With Answer) : Download
 HTAT Answer key
HTAT 2017 Official Answer key : Click Here
HTAT 2015 Official Answer key : Click Here
HTAT 2014 Official Answer key : Click Here

HTAT 2013 Official Answer key : Click Here
HTAT 2012 Official Answer key : Click Here

TAT GSEB
GSEB TAT for Higher Secondary Examination 2014 Official Answer key (25-05-2014) : Click Here
TAT for Secondary Teachers 2014 Final Answer key (27-07-2014) : Click Here
TAT (Secondary) Official Answer Key Declared 2018
Gujarati Medium: All key With Part 1
• Gujarati: Click Here
• Hindi: Click Here
• English: Click Here
• Social Science: Click Here
• Sanskrit: Click Here
• Maths – Science: Click Here
• Computer: Click Here
• Drawing: Click Here
• Krushi Vigyan: Click Here
• Phy. Edu.: Click Here


HMET Answer Key
  
HMAT 2017 Official Answer key : Click Here

PART A MODEL PAPERS

TET-2 Model Paper-1  Download
Download TET-2 Model Paper-2
Download TET-2 Model Paper-3
Download TET 2 Model Paper-4
Download TET 2 Model Paper-5
Download TET 2 Model Paper-6
Download TET 2 Model Paper-7
Download TET 2 Model Questions Paper-8
Download TET 2 Model Questions Paper-9
 Download TET 2 Model Questions Paper-10
 Download TET 2 Model Questions Paper-11
 Download TET 2 Model Questions Paper-12
 Download TET 2 Model Questions Paper-13 
Download TET 2 Model Questions Paper-14
 Download TET 2 Model Paper-15

Thank You for Visit WWW.SSGK.INFO

We provide best general knowledge materials in free pdf file. you can easily download the pdf file for free. All type of general knowledge files in pdf format, Also in Gujarati language TET1-TET2-HTAT, Primary and Secondary school Circular and Materials, Competitive Exams pdf papers act. So please keep visiting our site regularly, gpsc exam, std 1 to 12 students study material. All educational news and more general knowledge in this pdf file website. If you want more gk to give your Comment in our Comment box so we provide you best pdf data For Successful in Exam

SO KEEP VISITING OUR PDF WEBSITE

WWW.SSGK.INFO
BEST OF LUCK FOR EXAM

YOU MAY LIKE THIS


LATEST 25 UPDATES