અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE
prince patel

ICE MAGIC CURRENT AFFAIRS 2018

ICE Current Affairs (Weekly)

ICE MAGIC-1(01/01/2018 TO 06/01/2018) : Download

ICE MAGIC-2 (07-01-18 TO 13-01-18) : Download

ICE MAGIC-3 (14-01-18 TO 20-01-18) : Download

ICE MAGIC-4 (21/01/2018 TO 27/01/2018) : Download

ICE MAGIC-5 (28/01/2018 TO 03/02/2018) : Download

ICE MAGIC-6 (04-02-18 TO 10-02-18) : Download

ICE MAGIC-07 (11-02-18 TO 17-02-18) : Download

ICE MAGIC-08 (18-02-18 TO 24-02-18) : Download

ICE MAGIC-09 (25-02-18 TO 03-03-18) : Download

ICE MAGIC-10 (04-03-2018 TO 10-03-2018) : Download

ICE MAGIC-11 (11-03-18 TO 17-03-18) : Download

ICE MAGIC-12 (18-03-18 TO 24-03-18) : Download

ICE MAGIC-13 (25-03-18 TO 31-03-18) : Download

ICE MAGIC-14 (01-04-18 TO 07-04-18) : Download
ICE MAGIC-15 (08-04-18 TO 14-04-18) : Download

ICE MAGIC-16 (15-04-18 TO 21-04-18) : Download

ICE MAGIC-17 (22-04-18 TO 28-04-18) : Download

ICE MAGIC-18 (29-04-18 TO 05-05-18) : Download

ICE MAGIC-19 (06-05-18 TO 12-05-18) : Download

ICE MAGIC-20 (13-05-18 TO 19-05-18) : Download

ICE MAGIC-21 (20-05-18 TO 26-05-18) : Download

ICE MAGIC-22 (27-05-18 TO 02-06-18) : Download

ICE MAGIC-23 (03-06-18 TO 09-06-18) : Download

ICE MAGIC-24 (10-06-18 TO 16-06-18) : Download

ICE MAGIC-25 (17-06-18 TO 23-06-18) : Download

ICE MAGIC-26 (24-06-18 TO 30-06-18) : Download

ICE MAGIC-27 (01-07-18 TO 07-07-18) : Download

ICE MAGIC-28 (08-07-18 TO 14-07-18) : Download

ICE MAGIC -29 (15-07-18 TO 21-07-18) : Download

ICE MAGIC-30 (22-07-18 TO 28-07-18)  Download

ICE MAGIC-31(29-07-18 TO 04-08-18)  Download

ICE MAGIC-32 (05-08-18 TO 11-08-18) Download

ICE MAGIC-33 (12/08/18 TO 18/08/18) Download 

  ICE MAGIC-34 (19-08-18 TO 25-08-18) Download

ICE MAGIC-35 (26-08-18 TO 01-09-18)  Download Link :: View | Download

ICE MAGIC-36  Download Link :: View | Download

LATEST 25 UPDATES