અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE
prince patel

GEOGRAPHY SOCIAL SCIENCE

GEOGRAPHY SOCIAL SCIENCE • Census of India (2011) Overview
 • Cities Situated on bank of the river (Gujarat)
 • List of Mountains – Gujarat
 • Railway lines, Airlines & National Highways
 • Details of Birds & Animals
 • List of Waterfalls in India
 • Types of Soils – India
 • State-wise details of Agriculture – India
 • List of Mountains – India
 • List of Sanctuaries in India
 • Full details of Rivers in India
 • List of National Parks in India
 • State & City wise details of Minerals (India)
 • List of Cities Situated on bank of the river (India)
 • Multi-purpose project schemes in India
 • Irrigation Projects in Gujarat
 • National Highways (Gujarat)
 • Biggest, Longest and Highest in Gujarat
 • National Parks, Sanctuaries in Gujarat
 • Physical Geography in Gujarati (Part 1)
 • Physical Geography in Gujarati (Part 2)
 • Physical Geography in Gujarati (Part 3)
 • Physical Geography in Gujarati (Part 4)
 • Physical Geography in Gujarati (Part 5)
 • Physical Geography in Gujarati (Part 6)
 • Physical Geography in Gujarati (Part 7)
 • Insolation and Terrestrial Heat Budget in Gujarati
 • List of National Parks & Sanctuaries in Gujarati
 • Important irrigation schemes of India
 • International Boundary lines
 • Information about Continents & Oceans in Gujarati
 • District wise Rivers in Gujarat
 • All about Ports in India
 • Distribution of major Industries in India
 • List of World Cities situated on River Banks
 • World’s major geographic invention
 • Green Revolution in India
 • Major Himalayan mountain roads
 • All about Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)
 • All about new state Telangana in Gujarati
 • List of Metals and minerals in Gujarati
 • Facts about Metals in Gujarati (1)
 • Facts about Metals in Gujarati (2)
 • Facts about Metals in Gujarati (3)
 • List of Various Temples in India
 • Geographical nicknames of India
 • Agriculture in Gujarat
 • Land and Area of India in Gujarati
 • Important details about Rivers in Gujarat (1)
 • Important details about Rivers in Gujarat (2)
 • Important details about Rivers in Gujarat (3)
 • List of Sanctuaries in Gujarat
 • Facts about Gujarat Climate
 • Durand Line – Pakistan and Afghanistan
 • Macmohan line – India and China
 • Red Cliff line – India & Pakistan
 • An overview of Census of India 2011 (1)
 • An overview of Census of India 2011 (2)
 • World’s Major River System
 • Season-wise crop types
 • All about Grain farming in Gujarati
 • Fruit Farming in Gujarat
 • An overview of Earth
 • All about Makarsankranti as astronomical view
 • Various forest products and it’s use
 • List of Old and Names of world countries
 • List of the largest and oldest trees in Gujarat
 • UNESCO World Heritage place in India
 • List of mangrove places in India
 • List of hill stations in India
 • List of Indian Gardens & Bio-Reserve Places
 • Important crops in Gujarat
 • The world’s major mountains
 • State wise Crops details
 • The world’s major deserts
 • LATEST 25 UPDATES