અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE
prince patel

BIG GENERAL KNOWLEDGE MATERIAL
 • Competitive India January 2015 Issue (Current Affairs) : Click Here
 • PSI / ASI / Constable Question Bank 2014 : Click Here 
 •  Jaher Vahivat - Bandharan Part - 1 : Click Here Jaher Vahivat - Bandharan Part - 2 : Click Here
 • Jaher Vahivat - Bandharan Questions - Answers : Click Here
 • Computer Theory Question - Answers : Click Here
 • General Science Materials : Click HereGeneral Knowledge Question - Answers Paper 2014 set 01 to 04 : Click Here
 • General Knowledge Question - Answers Paper 2014 set 05 to 08 : Click Here
 • General Knowledge Question - Answers Paper 2014 set 09 to 12 : Click Here
 • General Knowledge Question - Answers Paper 2014 set 13 to 16 : Click Here
 • General Knowledge Paper Sets 09 to 15 : Click Here Password : marugujarat 
 • General Knowledge Paper Sets 01 to 08 : Click Here Password : marugujarat 
 • Constitution of India Que - Ans 2014 : Click Here Password : marugujarat 
 •  List of medals won by India in Asian Games 2014 (Current Affairs) : Click Here
 • Prepared by Arwa Chavda 
 • Imp Points about Mars Orbiter Mission / Mangalyaan (Current Affairs) : Click Here Indian Polity and History : Click Here Password : marugujarat 
 • Prepared by Vanrajsinh Dodiya 
 • General Knowledge Quiz 2014 (Gujarat Information Department) : Click Here
 • Economic & Regional Geography of Gujarat : Click Here Password : marugujarat 
 • Important points about Chinese President Xi Jinping Visit (Current Affairs) : Click Here
 • General Knowledge 243 Pages : Click Here
 • Current Affairs till Aug 2014 : Click Here
 • List of Obituaries 2014 (Notable people who passed away in 2014 ) (Current Affairs) : Click Here
 • Awards Jan to Aug 2014 (Current Affairs) : Click Here
 • New Appointments Jan to Aug 2014 (Current Affairs) : Click Here
 • Jan-Dhan Yojna 2014 (Current Affairs) : Click Here
 • Current Affairs 2014 : Click Here
 • Ice Bucket Challenge (Current Affairs) : Click Here
 • GK Power Dose Aug 2014 : Click Here
 • Gujarat Ek Zalak (Prepared by Vanrajsinh Dodiya) : Click Here | View Password : marugujarat 
 • GPSC Mix Material Paper Sets : Click Here Password : marugujarat 
 • About EBOLA Virus : Click Here
 • IMP Study Materials for GPSC Class 1 & 2 Part-1 : Click Here
 • IMP Study Materials for GPSC Class 1 & 2 Part-2 : Click Here
 • India in Commonwealth Games 2014 : Click Here
 • Gaza Conflict : Click Here
 • General Knowledge (Mix) Part 16 : Click Here Password : marugujarat 
 • General Knowledge (Mix) Part 15 : Click Here Password : marugujarat 
 • Chief Ministers of Gujarat Video Lecture : Part - 1 | Part - 2
 • CENSUS - 2011 Gujarat : Click Here Disaster Management Study Materials : Study Materials Part - 1 : Click HereStudy Materials Part - 2 : Click HereStudy Materials Part - 3 : Click HereGujarat Disaster Management Act 2003 Part - 1 : Click HereGujarat Disaster Management Act 2003 Part - 2 : Click Here
 • Human Resource Development Study Materials Part - 1 : Click Here
 • Human Resource Development Study Materials Part - 2 : Click Here
 • General Knowledge Part 14 : Click HereEnglish Grammar

50 MCQ on Article A & An : Download
Perfect Tenses :Download
Continuos Tenses : Download
Simple Tenses :Download
Singular-Plural :Download
Preposition :Download
Conjuction : Download
Question Words : Download
Question-Answer : Download
TO_HAVE : Download
TO_BE : Download
Articles : Download
Number : Download
Alphabet : Download


Gujarati Grammar

Shabd Samuh mate Ek Shabg : Download
Vishleshn – Sayojak : Download
Vakya: Prakar and Parivartan : Download
Viram_Chinho : Download
Vibhakti : Download
Visheshan : Download
Sangna : Download
Samas : Download
Sarvnam : Download
Chhand : Download
Rudhiprayogo : Download
Alankar : Download
Sandhi : Download
Shabdkosh : Download
Jodaxar : Download
Consonant and vowel : Download
History of Gujarati Grammar : Download
Gujarat: General Knowledge

Sarkari Yojanao : Download
Gujarat Panchayat Act-1993 : Download
RTI-2005 : Download
RTE-2009 : Download
Gujarat na Award : Download
Gujarat ni Vakhanati Vastu : Download
Gujaratni Sahitya Sansthao : Download
Gujaratna Sahitya Grantha Bhandaro : Download
Gujarat nu Science : Download
Geographical name for Gujarat city : Download
Prachin name : Download
Rastriy-Dhorimarg : Download
Gujaratma Relve : Download
Gujarat ni VimanSeva : Download
Gujarat na Mahavidhyalayo : Download
Gujarat na Mahelo : Download
Gujarat na Myujiyamo : Download
Gujarat na Nadi Kinarana Shahero : Download
Ayat-Nikas : Download
Gujarat ni Matsya_Sampati : Download
Gujarat ni Vanaspati : Download
Gujarat na Nigamo : Download
Gujarat na Udhyogo : Download
Gujarat ni Jamin : Download
Gujarat ni Khanij Sampati : Download
Gujarat ni Krushi : Download
Gujarat na Vav-Kuva : Download
Gujarat na Sarovar-Talavo : Download
Gujarat ni Pashu Sampati : Download
Gujarat na Prani-Paxi : Download
Gujarat na Gruh-Udhyog : Download
Gujarat na Granthalayo : Download
Gujarat ni Gramin Vidhyapith : Download
Gujarat nu Bhupusht : Download
Gujarat ni Sinchai Yojana : Download
Gujarat ni Nadi-Sarovaro : Download
Gujarat na Parvat-Shikharo : Download
Gujarat na Abhayaran : Download
Gujarat na Bandaro : Download
Gujarat ni Abohava : Download
Big In Gujarat : Download
Gujarat nu Sthan, Sima ane Vistar : Download
Maths

Percentage : Download
Number of Series : Download
LCM – HCF : Download
Simplify : Download
Short Method of Division : Download
Number method :Download

Reasoning

Schuduled Time/Date/Day/Year : Download
Blood_Relationship : Download
Classification : Download
History of Gujarat

Gujaratna Satyagraho : Download
Mahagujarat Andolan : Download
CM of Gujarat : Download
Gujarat History part-2 : Download
Gujarat History part-1 : Download

District of Gujarat

Katch : Download
Banaskantha : Download
Anand : Download
Aravali : Download
Amreli : Download
Ahemedabad : Download
Gujarat State Information : Download

Science1 :Download
Metal and Compound :Download
Metal and Symbol :
Download

LATEST 25 UPDATES