અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE
prince patel

SYLLABUS

GPSC/201617/107Syllabus for GPSC/201617/107 - Accounts Officer, Class-1, Gujarat Accounts Service & Assistant Commissioner Commercial Tax, Class-1, Gujarat Commercial Tax ServiceDownload
GPSC/201617/37Syllabus for Mains Examination GPSC/201617/37 - Accounts Officer, Class-2, Gujarat Accounts Service & Commercial Tax Officer, Class-2, Gujarat Commercial Tax ServiceDownload
GPSC/201516/43Syllabus for GPSC/201516/43 - Law Officer, Food and Drugs Control Administration, Class-IIDownload
GPSC/201617/125Syllabus for GPSC/201617/125 - Scientific Officer (Chemistry), Class-2, Directorate of Forensic Science, Home DepartmentDownload
GPSC/201617/126Syllabus for GPSC/201617/126 - Industries Officer, Class-2, Industries & Mines DepartmentDownload
GPSC/201617/123Syllabus for GPSC/201617/123 - Clinical Psychologist, Class-2Download
GPSC/201617/119Syllabus for GPSC/201617/119 - Deputy Commissioner of Industries, Class-1, Industries & Mines DepartmentDownload
GPSC/201617/130Syllabus for GPSC/201617/130 - Deputy Director (IT), Class-1, Department of Science and TechnologyDownload
GPSC/201617/37Modified-Syllabus of Gujarati Mains Examination for Advt. No. 37-201617Download
GPSC/201617/120Syllabus for GPSC/201617/120 - Manager, Government Printing And Stationary, Class-1, Industries and MinesDownload
GPSC/201617/124Syllabus for GPSC/201617/124 - District Youth Development Officer, Class-2Download
GPSC/201617/115Syllabus for GPSC/201617/115 - Assistant Director (Biology), Class-1, Directorate of Forensic Science, Home DepartmentDownload
GPSC/201617/107Corrigendum-Syllabus of GPSC/201617/107 - Accounts Officer, Class-1, Gujarat Accounts Service & Assistant Commissioner Commercial Tax, Class-1, Gujarat Commercial Tax ServiceDownload
GPSC/201617/121Syllabus for GPSC/201617/121 - Gujarat Administrative Service,Class-1 and Gujarat Civil Services,Class-1 and Class-2Download
GPSC/201617/111Syllabus for GPSC/201617/111 - Deputy Director, (Directorate of Developing Castes Welfare), Class-1Download
GPSC/201617/108Syllabus for GPSC/201617/108 - Manager, Grade-1, Circuit House - Vishram Gruh, Class-2, Road and Building DepartmentDownload
GPSC/201617/82Syllabus for GPSC/201617/82 - Assistant Professor, Accountancy in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2 - 201617Download
GPSC/201617/87Syllabus and Recent Exam Question Papers for GPSC/201617/87 - Assistant Professor, Statistics in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2 - 201617Download
GPSC/201617/81Syllabus for GPSC/201617/81 - Assistant Professor, Economics in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2 - 201617Download
GPSC/201516/90Syllabus for GPSC/201516/90 - Assistant Professor Biomedical Engineering in Government Engineering College, GES, Class II - 201516Download
GPSC/201516/93Syllabus for GPSC/201516/93 - Assistant Professor Automobile Engineering in Government Engineering College, GES, Class II - 201516Download
GPSC/201516/84Syllabus for GPSC/201516/84 - Assistant Professor Industrial Engineering in Government Engineering, GES, Class-IIDownload
GPSC/201516/89Syllabus for GPSC/201516/89 - Assistant Professor Power Electronics in Government Engineering College, GES, Class II - 201516Download
GPSC/201617/91Syllabus for GPSC/201617/91 - Assistant Professor, Zoology in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2 - 201617Download
GPSC/201617/95Syllabus for GPSC/201617/95 - Assistant Regional Transport Officer-Assistant Director of Transport, Class-2Download
GPSC/201617/86Syllabus for GPSC/201617/86 - Assistant Professor, Botany in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2 - 201617Download
GPSC/201617/85Syllabus for GPSC/201617/85 - Assistant Professor, , Microbiology in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2 - 201617Download
GPSC/201617/105Syllabus of Advt. No. 105-201617-District Education Officer-District Primary Education Officer, GES, Class-1Download
GPSC/201617/9Syllabus of GPSC/201617/9 - Junior Architect, Class-2, Road & Building DepartmentDownload
GPSC/201617/90Syllabus of GPSC/201617/90 - Assistant Professor, Geology in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2 - 201617Download
GPSC/201617/93Syllabus and Recent Exam Question Papers for GPSC/201617/93 - Assistant Professor, Commerce in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2 - 201617Download
GPSC/201617/84Syllabus OF GPSC/201617/84 - Assistant Professor, Chemistry in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2 - 201617Download
GPSC/201617/109Syllabus of GPSC/201617/109 - Geologist, Class-1, Gujarat Mining ServiceDownload
GPSC/201617/83Syllabus of GPSC/201617/83 - Assistant Professor, Electronics in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2 - 201617Download
GPSC/201617/92Syllabus and Recent Exam Question Papers for GPSC/201617/92 - Assistant Professor, Mathematics in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2 - 201617Download
GPSC/201617/77Syllabus of GPSC/201617/77 - Assistant Professor, Phylosophy in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2 - 201617Download
GPSC/201617/100Syllabus for GPSC/201617/100 - Assistant Director, Industrial Safety and Health Service, Class-2Download
GPSC/201617/103Syllabus for GPSC/201617/103 - Principal in Government Arts, Science, Commerce & Law College, Gujarat Education Service, Class-1Download
GPSC/201617/36Syllabus of GPSC/201617/36 - Social Welfare Officer, Class-2, Commissionerate of Scheduled Caste Welfare - Social Justice & Empowerment - 201617Download
GPSC/201617/110Syllabus and Recent Exam Question Papers for GPSC/201617/110 - Assistant Geologist, Class-2, Commissionerate of Geology and MiningDownload
GPSC/201617/3Syllabus for the Post of Administrative Officer, GSS, Commissioner Fisheries, Class-2, Advt. No. 03/2016-17Download
GPSC/201617/25Syllabus for GPSC/201617/25 - Principal, Class-2, Government Ideal Residential School for Scheduled Tribes, Commissionerate of Tribal DevelopmentDownload
GPSC/201617/65Syllabus of Preliminary Examination for the Post of Chief Officer (Nagarpalika), Class-2 and Class-3 (Advt-65-2016-17 and Advt-66-2016-17)

LATEST 25 UPDATES