અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE
prince patel

ECONOMY GK GUJARAT

ECONOMY GK

 • Industrial Power sources in India
 • List of major organizations in India
 • Stock Exchanges in India
 • Power Production Centres in India

 • List of Public Sector Industries
 • List of Industries & Its place
 • Import Export in India
 • Industries in Gujarat
 • Various Industrial Organization in Gujarat

 • Import Export in Gujarat
 • Planning in Indian Economy
 • Various Tax details in India
 • Details about national Income
 • Security press, printing & Coin Minting in India
 • Share market moderators
 • Important facts of Indian Economy
 • Planning in Indian Economy including Five Year Plan
 • Various facts of Economy in Gujarati – 1
 • India’s Union Budget 2014-15
 • All about e-Governance in Gujarati
 • Govt. Of India Schemes for Employment
 • India’s Union Budget 2016-17
 • All about Good’s and Service Tax (GST) in Gujarati
 • India’s Union Budget 2017-18
 • Gujarat State Budget 2017-18
 • LATEST 25 UPDATES