અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE
prince patel

DISCLAIMER

Last updated: AUGUST 12 2018
The information contained on http://www.ssgk.info website (the
“Service”) is for general information purposes only.
http://www.ssgk.info assumes no responsibility for errors or omissions in
the contents on the Service.
In no event shall   http://www.ssgk.info   be liable for any special, direct,
indirect, consequential, or incidental damages or any damages
whatsoever, whether in an action of contract, negligence or other tort,
arising out of or in connection with the use of the Service or the
contents of the Service. http://www.ssgk.info reserves the right to make
additions, deletions, or modification to the contents on the Service at
any time without prior notice. 


If you require any more information or have any questions about our site's disclaimer, please feel free to contact us by email at patelpinkaj@gmail.com

Disclaimer for NIRAV PATE WWW.SSGK.INFO

If you require any more information or have any questions about our site's disclaimer, please feel free to contact us by email at http://www.ssgk.info/p/contact-us.html Or patelpinkaj@gmail.com

Disclaimers for WWW.SSGK.INFO:

All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. WWW.SSGK.INFO does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (WWW.SSGK.INFO), is strictly at your own risk. WWW.SSGK.INFO will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.
From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone 'bad'.
Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their "Terms of Service" before engaging in any business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Update

This site disclaimer was last updated on: Saturday, October 20th, 2018
· Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here.
http://www.ssgk.info  इस वेब साईट पर उपल्ब्ध सभी जानकारी जैसे फोटो, पी.डी.एफ फाईल, थीम, लिखी गयी कोइ भी कंटेंट इंटरनेट पे उपल्ब्ध वेब साईटो से ली  गई है। इस का http://www.ssgk.info  से कोइ संबंध नहि है। अगर http://www.ssgk.info की कोइ जानकारी जैसे फोटो, पी.डी.एफ फाईल, थीम, लिखी गयी कोइ भी कंटेंट से कीसी कोपी राइट एक्ट का उल्लंधन होता है तो इस के लीए ये http://www.ssgk.info वेब साइट जीम्मेदार नहि है। फीर भी आप इस की जानकारी हमे इस के जरूरी प्रमाणो के साथ  patelpinkaj@gmail.com पे दे सकते है। हम उस कंटेंट को ७ दिन के भीतर http://www.ssgk.info वेब साईट से हटा देगे.  http://www.ssgk.info पर दी गई कोइ भी कंटेंट इस वेब साइट के GOOGLE DRIVE पे रखी हुई नही है ओर सभी फाईल्स कीसी ओर वेब साईट के GOOGLE DRIVE सर्वर से ली गई है जीससे इस वेब साईट http://www.ssgk.info का कोई संबंध नही है

LATEST 25 UPDATES