અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE
prince patel

Old Question Paper Website


CLICK HERE  FOR NEXT PAGE 

PAGE1- PAGE 2- PAGE 3- PAGE 4

Question Paper Website And Answer Keys

SPIPA Entrance Test for IBPS, RBI, SBI, LIC, SSC, RRB and Other Competitive Exams Training Question Paper (02-09-2018) Click Here

SPIPA UPSC CSE Previous Years Essay Test Papers Compilation for Reference Only 2008 to 2017 : Click Here

SEB GCC (English Typing) Exam (21-08-2018) Question Paper : Click Here

SEB GCC (Gujarati Typing) Exam (20-08-2018) Question Paper : Click Here

High Court of Gujarat Bailiff / Process Server Main Written Exam (Descriptive Type) Question Paper (19-08-2018) : Click Here


GMC Senior Clerk Question Paper (19-08-2018) Series - C : Click Here

 Official Provisional Answer key: Click Here

SPIPA UPSC Civil Services Training Exam Question Paper (12-08-2018)
➽ Paper-1: Click Here
➽ Paper-2: Click Here

| Official Answer key: Click Here

Commissionerate of Health, Staff Nurse Question Paper (05-08-2018)
: Nursing (Paper-1) | Gujarati (Paper-2)

| Official Final Answer key: Click Here

GSEB TAT (Secondary) Question Papers (29-07-2018)
➽ General (Common Paper) (Part-1): Click Here
➽ Social Science (Part-2): Click Here
➽ Hindi (Part-2): Click Here
➽ Maths - Science (Part-2): Click Here
➽ Computer (Part-2): Click Here
➽ Gujarati (Part-2): Click Here

➽ English (Part-2): Click Here
➽ Sanskrit (Part-2): Click Here
| Official Provisional Answer key: Click Here

GPHC Engineer (Electrical) Question Paper (22-07-2018): Click Here
| Official Provisional Answer key: Click Here

GPHC Engineer (Civil) Question Paper (22-07-2018): Click Here
| Official Provisional Answer key: Click Here

DGVCL Junior Assistant Question Paper & Answer Key 2018 (14-07-2018): Click Here
| Official Provisional Answer key: Click Here

GSECL Vidyut Sahayak (Plant Attendant Gr.I) Electrical Question Paper (01-07-2018) with Answers: Click Here

CBSE UGC National Eligibility Test (UGC- NET) July 2018 Question Paper (08-07-2018): Click Here

AMC Public Health Supervisor Question Paper (08-07-2018): Click Here
| Official Provisional Answer key: Click Here

GSIDS Senior Project Associate Question Paper (08-07-2018): Click Here

GPSC Assistant Professor of Oral Medicine and Radiology Class - 1 (Dental) Question Paper (01-07-2018) : Click Here
|Official Provisional Answer key: Click Here

GTU Administrative Assistant Question Paper (24-06-2018): Click Here


GWSSB Additional Assistant Engineer (Civil/Mechanical) Question Paper (17-06-2018)
➽ Civil Paper - 1: Click Here | General Paper - 2: Click Here

➽ Mechanical Paper - 1: Click Here | General Paper - 2: Click Here

|Official Final Answer key: Click Here

GSRTC Conductor Question Paper (10-06-2018): Click Here

|Official Final Answer key: Click Here

UPSC Civil Services (Preliminary) Exam (03-06-2018)
GS-1 : Click Here | GS-2 : Click Here

GSSSB Assistant Social Welfare Officer - Class III Question Paper (27-05-2018) (Advt. No. 117/201617) : Click Here or Click Here  | Official Revised Final Answer key: Click Here

DGVCL Assistant Law Officer Subjective Law Question Paper (27-05-2018)
Click Here

GSSSB Head Constable (Jamadar) Advt. No. 144/201718 Question Paper (20-05-2018): Click Here  Official Final Answer key: Click Here

GPSC Engineering Service Main Exam Question Papers 2018
➽ Gujarati Paper - 1 (12-05-2018) : Click Here
➽ English Paper - 2 (13-05-2018) : Click Here
➽ Civil - 1 Paper - 3 (13-05-2018) : Click Here
➽ Civil - 2 Paper - 4 (20-05-2018) : Click Here
➽ Civil - 3 Paper - 5 (20-05-2018) : Click Here

GPSC Police Inspector (Unarmed), Class-2 Main Exam Question Papers
(18-05-2018 & 19-05-2018)
➽ Gujarati: Click Here
➽ English: Click Here
➽ General Studies - 1: Click Here
➽ General Studies - 2: Click Here

VMC Deputy Executive Engineer (Mechanical) Question Paper (13-05-2018): Click Here

High Court of Gujarat Deputy Section Officer Main Written Exam (13-05-2018) Question Paper : Click Here

High Court of Gujarat Translator Question Paper (06-05-2018): Click Here


ISRO Scientist / Engineer "SC" Question Paper & Official Answer key (22-04-2018):
➽ Electrical : Question Paper | Answer key
➽ Electronics : Question Paper | Answer key
➽ Computer Science : Question Paper | Answer key
➽ Civil : Question Paper | Answer key
➽ Mechanical : Question Paper | Answer key
➽ Refrigeration & Air-Conditioning : Question Paper | Answer key
➽ Architecture : Answer key

DGVCL Vidyut Sahayak (Electrical Asst) Question paper & Official Answer key
(22-04-2018): Click Here

MGVCL Assistant Law Officer (ALO) Question Paper (08-04-2018): Click Here
| Official Final Answer key: Click Here

Rajkot Municipal Corporation (RMC) Junior Programmer Question Paper (15-04-2018): Click Here
| Official Provisional Answer key: Click Here

RMC Assistant Accountant Question Paper (15-04-2018): Click Here
| Official Provisional Answer key: Click Here

AMC Assistant Technical Supervisor (Engg.) Question Paper (15-04-2018): Click Here
| Official Provisional Answer key: Click Here

GSSSB Homeopathy Medical Officer - Class III (Advt. No. 139/201718) Question Paper (08-04-2018) : Click HereGadhadara Vijay (Gandhinagar)
  Official Revised Final Answer key: Click Here

GSSSB Electrical Sub Inspector - Class III (Advt. No. 125/201617) Question Paper
(08-04-2018) : Click Here  Official Revised Final Answer key: Click Here

GSSSB Nurse (Advt. No. 108/201617) Question Paper (01-04-2018): Click Here
| Official Final Answer key: Click Here

GSSSB Royalty Inspector (Advt. No. 141/201718) Question Paper (01-04-2018)
: Click Here [Special Thanks to Gadhiya Yogesh for sending Paper]
| Official Second Revised Final Answer key: Click Here

GSSSB Surveyor (Advt. No. 126/201617) Question Paper (01-04-2018)
: Click Here [Special Thanks to Vaghela Devarshi for sending Paper]
| Official Revised Final Answer key: Click Here

Gujarat Informatics Limited (GIL) Senior Manager (GSWAN) Question Paper (25-03-2018)
: Click Here | Official Final Answer key: Click Here

GSSSB Accountant (Advt. No. 114/201617) Question Paper (25-03-2018)
: Click Here [Special Thanks to Karan Soni, Sanjay Raval for sending Paper]
| Official Revised Final Answer key: Click Here

RMC Junior Clerk Question Paper (25-03-2018) : Click Here
| Official Provisional Answer key: Click Here

GSSSB Wireman (Advt. No. 133/201718) Question Paper (18-03-2018)
: Click Here
| Official Provisional Answer key: Click Here

GSSSB Female Staff Nurse - Class III (Advt. No. 138/201617) Question Paper (11-03-2018)
: Click Here
| Official Final Answer key: Click Here

GSSSB Staff Nurse - Class III (Advt. No. 123/201617) Question Paper (11-03-2018)
: Click Here
| Official Revised Final Answer key: Click Here

GSSSB Field Officer - Class III (Advt. No. 105/201617) Question Paper (11-03-2018)
: Click Here
| Official Revised Final Answer key: Click Here

GSPC Assistant Controller of Legal Metrology and Assistant Consumer Affairs Officer, Class-2 (Advt. No. 48/2017-18) Question Paper (28-01-2018) : Click Here
| Official Final Answer key: Click Here

GSSSB Food Safety Officer Question Paper (04-03-2018) (Advt. No. 121/2016-17)
: Click Here
| Official Re-Corrected Revised Final Answer key: Click Here

GPSC Assistant Engineer (Civil) (Advt. No. 37/2017-18) Question Paper (04-03-2018) : Click Here
| Official Provisional Answer key: Click Here

GSEB Teachers Eligibility Test (TET I) (Gujarati Medium) Exam 2018 Question Paper (04-03-2018) : Click Here | Official Provisional Answer key: Click Here

GSSSB Junior Inspector - Class- III (Advt. No. 124/201617) Question Paper (04-03-2018)
Series C : Click Here Official Revised Final Answer key: Click Here

GSSSB Accountant / Inspector - Class III (Adv. No. 113/201617) Question Paper (25-02-2018) Series D : Click Here | Official Corrected Revised Final Answer key: Click Here

PGVCL Vidyut Sahayak (Electrical Assistant) Question Paper (25-02-2018)
: Click Here
| Official Answer key: Click Here

GSSSB Live Stock Inspector (Adv. No. 134/201718) Question Paper (24-02-2018)
: Click Here
| Official Revised Final Answer key: Click Here

GSECL Vidyut Sahayak Junior Engineer - Civil Question Paper / Answer key (18-02-2018)
: Click Here

GSECL Vidyut Sahayak Junior Engineer - Environment Question Paper / Answer key
(18-02-2018) : Click Here

GSECL Vidyut Sahayak Junior Engineer - Mechanical Question Paper / Answer key
(18-02-2018) : Click Here

GSSSB Lady Tailoring Instructor (Advt. No. 99/2016-17) Question Paper (18-02-2018)
: Click Here
| Official Final Answer key: Click Here

GSSSB Junior Pharmacist (Advt. No. 119/201617) Question Paper (18-02-2018)
: Click Here
| Official Corrected Revised Final Answer key: Click Here

GSSSB Municipal Sanitary Inspector (GSSSB/201617/102) Question Paper (18-02-2018): Click Here
| Official Revised Final Answer key: Click Here

GSSSB Foreman Instructor Question Paper (11-02-2018) (GSSSB/201617/127):
Click Here | Official Revised Final Answer key: Click Here

GSSSB Sound System Panel Operator (SSPO) Question Paper (10-02-2018)
: Click Here
| Official Provisional Answer key: Click Here

HNGU Junior Clerk Exam Question Paper (28-01-2018): Click Here

| Official Answer key: Click Here

GPSC Accounts Officer & Assistant Commissioner Commercial Tax (Advt. No. 107/2016-17) (06-01-2018 & 07-01-2018) Main Exam
➽ Commerce and Management (Paper-3): Click Here
➽ English (Descriptive) (Paper-1): Click Here

GPSC Assistant Engineer Civil Class-2 (Special Drive) (Advt No: 40/2017-18) (07-01-2018) : Click Here
| Official Final Answer key GS Part - 1: Click Here | Part - 2: Click Here

UPSC Engineering Services (Preliminary) Examination, 2018 Civil Question Papers
(07-01-2018) Part-1 : Click Here | Part-2: Click Here


GSSCL (GURABINI) Assistant Class - III Question Paper (31-12-2017) Series - C:
Click Here | Pro. Answer key: Part-1 - Part-2

GPSC Gujarat Engineering Services (Civil) Class I & II (Advt. No.: 39/2017-18) Series - D
(24-12-2017): Part - 1 : Click Here | Part - 2 : Click Here  | Provisional Answer key : Part - 1 : Click Here | Part - 2 : Click Here

GSSCL (GURABINI) Seeds Officer Class - II Series - C (24-12-2017):
Click Here
| Pro. Answer key: Section 1: Part-1 - Part-2 | Section 2 : Part-1 - Part-2

GPSC Junior Assistant Electrical Inspector Class- 2 (Advt. No.: 36/2017-18) Series - B
(23-12-2017): Click Here | Provisional Answer key : Click Here

GSSCL (GURABINI) Upper Division Clerk Cum Cashier Class - III Series - D
(23-12-2017): Click Here
| Pro. Answer key: Part-1 - Part-2

UPSC Civil Services MAINS Exam Question Papers 2017:-
➽ Essay Question Paper (28-10-2017): Click Here (Special Thanks to Nirav Patel for sending Paper)
➽ General Studies - 1 Paper - 2 (30-10-2017): Click Here (Time : 09:00 a.m. to 12:00 p.m.)
➽ General Studies - 2 Paper - 3 (30-10-2017): Click Here (Time : 02:00 p.m. to 05:00 p.m.)
➽ General Studies - 3 Paper - 4 (31-10-2017): Click Here (Time : 09:00 a.m. to 12:00 p.m.)
➽ General Studies - 4 Paper - 5 (31-10-2017): Click Here (Time : 02:00 p.m. to 05:00 p.m.)

SPIPA UPSC Civil Services Exam Training Programme (Entrance Exam) Stage - II Essay Test Question Paper (29-10-2017) Click Here

GPSC Police Inspector (PI) (Unarmed) (Advt. No. 38/2017-18) Question Paper
(15-10-2017) : Click Here  Full Question Paper | Revised Provisional Answer key : Click Here

Intelligence Bureau (IB) ACIO / Executive (Tier-1) Question Paper (15-10-2017):
Click Here

PGVCL Vidyut Sahayak (Junior Engineer-Civil) (14-10-2017) Question Paper: Click Here
 | Provisional Answer key : Click Here

GSEB Head Masters Aptitude Test (HMAT) (08-10-2017) Provisional Answer key :
Click Here

GSSSB Municipal Engineer Class- III (Advt. No. 137/201617) Question Paper (08-10-2017)
: Click Here
| Final Answer key : Click Here

GTU Deputy Registrar & Assistant Registrar Question Paper (24-09-2017):
➽ Deputy Registrar : Question Paper | Answer key
➽ Assistant Registrar : Question Paper | Answer key

GSSSB Female Health Worker (FHW) Question Paper (24-09-2017): Click Here

| Final Answer key : Click Here

GPSC Gujarat Administrative Service, Class-1 and Gujarat Civil Service, Class-1 & 2 Main Exam Papers (Advt. No. 121/201617) (24-09-2017)
➽ General Studies - CSM 5 : Click Here
➽ General Studies - CSM 6 : Click Here

GPSC Gujarat Administrative Service, Class-1 and Gujarat Civil Service, Class-1 & 2 Main Exam Papers (Advt. No. 121/201617) (23-09-2017)
➽ Essay - CSM 3 : Click Here
➽ General Studies - CSM 4 : Click Here


GPSC Gujarat Administrative Service, Class-1 and Gujarat Civil Service, Class-1 & 2 Main Exam Papers (Advt. No. 121/201617) (17-09-2017)
➽ Gujarati Paper - CSM 1 : Click Here
➽ English Paper - CSM 2 : Click Here


GSSSB Additional Assistant Engineer (Advt. No. 100/201617) Question Paper
(17-09-2017) Series - A : Click Here | Provisional Answer key : Click Here

GSSSB Assistant Storekeeper (Advt. No. 110/201617) Question Paper (10-09-2017) - Series - B : Click Here | Revised Final Answer key : Click Here

SPIPA UPSC Civil Services Exam Training Exam Question Paper (10-09-2017) Series - A
➽ Paper - 1 : Click Here
➽ Paper - 2 : Click Here
| Answer key : Click Here

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) (1) Sanitary Inspector (2) Fireman (3) Junior Clerk Cum Junior Security Assistant (4) Senior Clerk Cum Senior Security Assistant (5) Security Inspector/ Encroachment Inspector/ Recovery Inspector Question Paper
(03-09-2017): Click Here | Provisional Answer key : Click Here


Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Technical Assistant (Civil) Question Paper
(03-09-2017): Click Here
Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Technical Assistant (Electrical) Question Paper (03-09-2017): Click Here

GSSSB Municipal Deputy Accountant (Advt. No. 112/2016-17) Question Paper
(03-09-2017): Click Here

GSSSB Municipal Accountant (Advt. No. 111/2016-17) Question Paper (03-09-2017) : Click Here |

DFS Storekeeper (Advt. No. 14/2016) Question Paper (27-08-2017) :
Click Here |
GSSSB Statistical Assistant (Advt. No. 103/2016-17) Question Paper (20-08-2017) :
Click Here

GSEB Teachers Eligibility Test (TET-II) for Std. 06 to 08 (20-08-2017) Question Papers
➽ Social Science : Click Here
➽ Maths / Science : Click Here
➽ Language : Click Here

GSSSB Research Assistant (Advt. No. 104/2016-17) Question Paper (20-08-2017) :
Click Here |
GSSSB Senior Clerk (Advt. No.: 98/201617) Question Paper (13-08-2017) : Click Here

GPSC Account Officer & Commercial Tax Officer (CTO) Main Exam Papers 2017:
➽ Gujarati Paper - I : Click Here (02-07-2017)
➽ General Studies Paper - III: Click Here (02-07-2017)
➽ General English Paper - II : Click Here (08-07-2017)
➽ Commerce & Management Paper - IV : Click Here (09-07-2017)
➽ Economics & Public Administration Paper - V : Click Here (09-07-2017)


AMC Sahayak Sub Inspector (Estate/TDO dept.) Class-3 Exam Paper (02-07-2017)
: Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

Vizag Steel Management Trainee Mechanical Paper (25/06/2017)
: Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GMB Additional Asst. Engineer (Mech) / Dredging Supervisor (Class – 3) Question Paper (25-06-2017) Series : C : Click Here

GMB Additional Asst. Engineer (Civil) (Class – 3) Question Paper (25-06-2017)
Series : A : Click Here

GMB Assistant Engineer (Mech) (Class – 2) (25-06-2017) Series : B : Click Here


GMB Assistant Engineer (Civil) (Class – 2) (25-06-2017) Series : C : Click Here


GMB Assistant Engineer (Elec) (Class – 2) (25-06-2017) Series : C : Click Here


GSSSB Surveyor (Advt. No. 66/201617) Question Paper (18-06-2017) : Click Here

UPSC Civil Services (Preliminary) Exam (18-06-2017)
GS-1 : Click Here | GS-2 : Click Here

GEMI Clerk cum Typist (18-06-2017) Question Paper : Click Here


GSSSB Sub Accountant / Sub Auditor (GSSSB/201617/84) Question Paper (11-06-2017)
: Click Here

GPSC Gujarat Administrative Service, Class - 1 and Gujarat Civil Service, Class - 1&2 Preliminary Exam Question Paper (04-06-2017) Advt.No.121/2016-17 :
➽ General Studies - I : Click Here | Provisional Answer key : Click Here
➽ General Studies - II : Click Here | Provisional Answer key : Click Here
Maths Solution by Ravi Makwana : Click Here | Corrected Final Answer key: Click Here

GPSC Account Officer (GAS) & Assistant Commercial Tax Commissioner (GCTS) Question Paper (28-05-2017) : Click Here

Department of Post, Gujarat Circle Multi Tasking Staff (MTS) Question Paper
(14-05-2017) : Click Here

GSSSB Senior Industries Inspector (Advt. No. 96/2016-17) Question Paper (07-05-2017)
: Click Here

GSSSB Junior Assistant (Advt. No. 93/2016-17) Question Paper (06-05-2017)
: Click Here |

Staff Selection Commission (SSC) MTS (Non-Technical) Examination 2016 (30-04-2017) Question Paper (Morning Shift) : Click Here

GSSSB Head Clerk / Social Welfare Inspector (30-04-2017) Question Paper (Advt. No. 118/2016-17) : Click Here | Provisional Answer key : Click Here

GSSSB Mechanic (Advt. No. 89/2016-17) Question Paper (27-04-2017)
: Click Here

GSSSB Junior Technical Assistant (Advt. No. 97/2016-17) Question Paper (26-04-2017)
: Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GSSSB Wire-man (Advt. No. 87/2016-17) Question Paper (25-04-2017): Click Here
| Final Answer key : Click Here

GSEB Head Teachers Aptitude Test (HTAT) Question Papers (23-04-2017) : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GSSSB PSI (Un-Armed) Departmental Exam (Advt. No. 61/201516) Question Paper
(23-04-2017) : Click Here

GSSSB Junior Industries Inspector (Advt. No. 95/2016-17) (16-04-2017) : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GPSC Municipal Chief Officer (Advt. No.: 66/2016-17) (09-04-2017) : Click Here
| Final Answer key : Click Here

GPSC Assistant Engineer (Civil) Question Paper (26-03-2017) : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GPSC Motor Vehicle Inspector (26-03-2017) Question Paper (Mechanical) : Click Here | Automobile : Click Here| Final Answer key : English - Gujarati | Auto | Mech

GPSC District Education Officer / District Primary Education Officer (Advt. No.: 105/2016-17) 12-03-2017 Question Paper : Click Here
| Provisional Answer key : GS | 101-197 | 198-300

GPSC Deputy Mamlatdar & Deputy Section Officer Main Exam (12-03-2017 & 13-03-2017) Question Papers 2017
➽ General Studies : Click Here
➽ English: Click Here
➽ Gujarati: Click Here

CRC Co-ordinator Question Paper (05-03-2017) : Click Here
| Final Answer key : Click Here

MGVCL Vidyut Sahayak (Junior Engineer - Civil) Question Paper (05-03-2017)
: Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

PSI Recruitment Board (PSIRB) PSI / ASI / IO / AIO Main Exam Final Answer key
(04-03-2017 & 05-03-2017)
➽ Law Paper: Click Here
➽ General Knowledge Paper: Click Here
➽ English Paper: Click Here
➽ Gujarati Paper: Click Here

GPSC Assistant Regional Transport Officer (Advt. No. 95/2016-17) (05-03-2017) (Mechanical) Question Paper : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GPSC Assistant Regional Transport Officer (Advt. No. 95/2016-17) (05-03-2017) (Automobile) Question Paper : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GPSC Municipal Chief Officer Class - II Question Paper (26-02-2017) : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GPSC Social Welfare officer (Advt. No. 36/2016-17) Provisional Answer key (25-02-2017) with Question Paper : Click Here

DPSSC Junior Clerk Question Paper (19-02-2017) for All Districts : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

DPSSC Female Health Worker (FHW) Question Paper (19-02-2017) for All Districts
: Click Here | Provisional Answer key : Click Here

DPSSC Gram Sevak Question Paper (18-02-2017) for All Districts : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

DPSSC Talati cum Mantri Question Paper (12-02-2017) for All Districts
: Click Here | Provisional Answer key : Click Here

DPSSC MPHW Question Paper (12-02-2017) for All Districts
: Click Here | Provisional Answer key : Click Here

GPSC ICT Officer (Advt. No. 68/2016-17) Question Paper (12-02-2017) : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GPSSB Deputy Chitnish (Advt. No. GPSSB/201617/12) Question Paper (05-02-2017)
: Click Here | Provisional Answer key : Click Here

GPSSB Extension Officer (Agriculture) Question Paper (04-02-2017) : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GPSC Assistant Director (IT) Question Paper (29-01-2017) : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GPSC Industrial Safety and Health Officer Class - II Question Paper (28-01-2017)
: Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GPSSB Statistical Assistant Question Paper (29-01-2017) : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GPSSB Social Welfare Inspector (Junior - Grade) (28-01-2017) : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GSSSB Instructor Grade - C (Mechanical) Question Paper (28-01-2017) : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GPSC Accounts Officer & Commercial Tax Officer Class 2 Question Paper (22-01-2017)
➽ Paper - I General Studies : Click Here | Provisional Answer key : Click Here
➽ Combined Paper 2 : Commerce & Management & Economics & Public Administrative : Click Here | Provisional Answer key : Click Here

GPSSB Compounder (22-01-2017) Advt. No. : 2/2016-17 Question Paper : Click Here
| Final Answer key : Click Here

GSSSB Instructor - Grade- B (Mechanical) Question Paper (22-01-2017) : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

Shree Govind Guru University Senior Clerk (22-01-2017) : Click Here

GPSSB Divisional Accountant Question Paper (21-01-2017) : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GSSSB Instructor Grade - C (Electronics & Communication / Computer) Question Paper
(21-01-2017) : Click Here
| Provisional Answer key : Click Here

GPSSB Mukhya Sevika Question Paper (08-01-2017) : Click Here

| Final Answer key : Click Here

GPSSB Additional Assistant Engineer (Civil) Question Paper (08-01-2017) : Click Here

| Final Answer key : Click Here

GPSSB Extension Officer - Cooperative Question Paper (07-01-2017) : Click Here

| Final Answer key : Click Here

Police Recruitment Board PSI / ASI / IO Question Paper (01-01-2017) : Click Here
 | Final Answer key : Click Here


CLICK HERE  FOR NEXT PAGE 

PAGE1- PAGE 2- PAGE 3- PAGE 4

LATEST 25 UPDATES