અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE
prince patel

STUDY MATERIALS IN GUJARATI PDF

STUDY MATERIALS IN GUJARATI 
LATEST UPDATE
 • LATEST MANTRI MANDAL 2018 : Download
 • ICE Bharat ni Bhugod (Demo Book) : Download
 • Computer by World Inbox Academy : Download
 • All Exam Syllabus : Download
 • What is bailiff (IMP for Bailiff Mains) : Download
 • Impeachment Against CJI : Download
 • Bharat nu Bandharan by Madhav Library : Download
 • Computer by Madhav Library : Download
 • Ganit by Madhav Library : Download
 • Gujarat ni payani jankari by Madhav Library : Download
 • Gujarati Bhugod by Madhav Library : Download
 • Gujarati Vyakran & Sahitya by Madhav Library : Download
 • Kaydakiy Babato by Madhav Library : Download
 • Samaj-Shastra by Madhav Library : Download
 • Vignan by Madhav Library : Download
 • Samaj Kalyan by ICE : Download
 • ICE Gujarat Culture (Demo Book) : Download
 • Homerule by GK Master : Download
 • Azad Hind Fouj by GK Master : Download
 • About Vinod Bhatt : Download
 • Gujarati Sahitya Part-1 : Download
 • Gujarati Sahitya Part-2 : Download
 • Gujarati Sahitya Part-3 : Download
 • Gujarati Sahitya Part-4 : Download
 • Gujarati Sahitya Part-5 : Download
 • Gujarati Sahitya Part-6 : Download
 • Gujarati Sahitya Part-7 : Download
 • Nipaah Virus by Liberty : Download
 • Manovigyan by Angel Academy : Download
 • Samaj Kalayan IMP by World Inbox Academy : Download
 • Samaj Kalyan IMP : Download
ABOUT GUJARAT
GUJARATI SAHITYA

GUJARATI GRAMMAR

General English (English Grammar)

 • ENGLISH TENSE : Download
 • ENGLISH GRAMMAR 2 : Download
 • ENGLISH GRAMMAR PART 3 NEW : Download
 • english-grammar-common-errors-in-english-1 : Download
 • english-grammar-common-errors-in-english-2 : Download
 • english-grammar-most-common-confusing-words : Download
 • english-grammar-most-common-misspelled-words : Download
 • english-grammar-most-imp-200-irregular-verb-forms : Download
 • english-grammar-vocabulary-building-antonyms : Download
 • english-grammar-vocabulary-building-one-word-substitutes : Download
 • english-grammar-vocabulary-building-synonyms : Download
 • GOLDEN GRAMMAR RULES : Download
 • Vocabulary : Download
 • English Grammar - almay shah : Download
 • english grammar for all exams : Download
 • articles : Download
 • EG-MERGED : Download
 • Anamika Academy English : Download
 • ENG GRAMMAR BOOK by Angel Academy : Download
 • OPPOSITE WORDS BY JARJIS KAZI KAZISIR : Download
 • English Grammer Questions by Angel Academy : Download
 • English Grammer MCQ by Angel Academy : Download
 • General English by K M Prasannakumar : Download
 • English Test Bank by Vagad Sikxan Samiti : Download
ABOUT INDIA AND WORLD
 • history-gk-questions-and-answers-in-gujarati-part1 : Download
 • history-gk-questions-and-answers-in-gujarati-part2 : Download
 • history-gk-questions-and-answers-in-gujarati-part3 : Download
 • history-gk-questions-and-answers-in-gujarati-part4 : Download
 • history-gk-questions-and-answers-in-gujarati-part5 : Download
 • Vishv Bhugol : Download
 • STD 10TH Social Science MCQ IMP for all Exams : Download
 • National and International Days : Download
 • INDIAN FLAG : Download
 • geography-gk-questions-and-answers-in-gujarati-part1 : Download
 • geography-gk-questions-and-answers-in-gujarati-part2 : Download
 • First woman in India : Download
 • famous_dance : Download
 • 2016 Full list of Indian States, Capitals and their Chief Ministers : Download
 • Contrubution of Women in India : Download
 • Bharat 2000 parashano : Download
 • satyagraho : Download
 • Bharat no Itihas anamika academy : Download
 • Bharatiy sanskruti ane vaarso : Download
 • India map : Download
 • Itihas (Rastriya mukt vidhyalayi shiksan snsthan) : Download
 • Samaj Sastra by Kazi Sir : Download
 • World Culture History : Download
 • Bharat no Varso 1 : Download
 • Bharat no Varso 2 : Download
 • Bharat no Varso 3 : Download
 • Bharat no Varso 4 : Download
 • World History : Download
 • World Geography : Download
 • Contribution of British Governors in India : Download
 • Madhyakalin Itihas by Kazi Sir : Download
 • Modern Indian History by Astha Academy : Download
 • Aantarrashtriy Sabandho by Gk Master : Download
 • Bhugol By Om Classes : Download
 • Gupt Vansh by GK Master : Download
 • Bharat Maps : Download
 • Bhugol 2 By Om Classes : Download
 • British Govrner Genral : Download
 • Mughal Samrajya by GK Master : Download
 • Tughalak Vansh by GK Master : Download
 • Vaidik Yug by GK Master : Download
 • First Indian Womens : Download
Indian Constitution
COMPUTER AND CCC GENERAL KNOWLEDGE

 • Computer Theory : Download
 • 100-ccc-suresh-patadiya : Download
 • ccc-gtu-1000-question : Download
 • ccc-gtu-300-question : Download
 • GSSSB - Computer Proficiency Test Paper : Download
 • Information Technology and Computer by Anamika Academy : Download
 • computer master by a.k.parmar : Download
 • Information Technology and Computer by Anamika Academy : Download
 • MOST IMP COMPUTER QUESTION by ICE : Download
 • Computer MCQ by ICE : Download
 • Computer Practical Paper : Download
 • Full Names : Download
SCIENCE

ABOUT Religious

ALL ABOUT MATHS,LOGICAL TEST

SPORT JAGAT

LATEST 25 UPDATES