અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE
prince patel

VIVEKANAND ACADEMY CURRENT AFFAIRS

VIVEKANAND ACADEMY CURRENT AFFAIRS 2018

Download August 2018 Month Current Affairs :: Click here

Current Affairs December-2017 : Download


Current Affairs January-2018 : Download

Current Affairs January-2018 (One Liner) : Download

Current Affairs February-2018 : Download

Current Affairs February-2018 (One Liner) : Download

Current Affairs March-2018 : Download

Current Affairs March-2018 (Detail) : Download

Current Affairs April-2018 : Download

Current Affairs May-2018 : Download

Current Affairs June-2018 : Download

Current Affairs June-2018 (One Liner) : Download

LATEST 25 UPDATES